Ka­ko se bo­ri­te pro­tiv vru­ći­na?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

MARICA BARIĆ umi­rov­lje­ni­ca

Što vi­še vre­me­na pro­vo­dim iz­me­đu če­ti­ri zi­da. Van sa­mo uju­tro ili na­ve­čer idem.

IRENA KOŠKA stu­den­ti­ca

Hla­do­vi­nu lo­vim gdje mo­gu. Odem na ku­pa­nje, iz­bje­ga­vam iz­la­zi­ti po ve­li­koj vru­ći­ni.

BARTOL LEČEK umi­rov­lje­nik

Sta­ri­ji sam i na­vik­nut po­ma­lo na vru­ći­ne. Ču­vam se i va­ni i kod ku­će. Pi­jem pu­no te­ku­ći­ne.

IGOR POMORAVEC stro­jar

Na ža­lost, Ku­pa je ra­no pro­c­vje­ta­la i ni­je za ku­pa­nje, ali tu je ba­zen, dok če­kam od­la­zak na mo­re. (dp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.