Ka­to­li­ci iz BiH naj­po­sve­će­ni­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ka­to­li­ci u sred­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi u pra­vi­lu su vi­še po­sve­će­ni re­li­gi­ji od pra­vos­la­va­ca – njih 25% ka­že da od­la­zi u cr­k­vu svaki tje­dan, dok pra­vos­lav­ci idu znat­no rje­đe – njih 10% svaki tje­dan Od­la­zak ka­to­li­ka u cr­k­vu na na tje­dan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.