Pro­da­ja slo­to­va na He­at­hrowu di­gla do­bit na čak 42,6 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net

Proš­le go­di­ne u pr­vih šest mje­se­ci hr­vat­ski je na­ci­onal­ni pri­je­voz­nik bio u gu­bit­ku od 84,2 mi­li­ju­na ku­na Croatia Airlines u pr­vom po­lu­go­di­štu 2017. go­di­ne os­tva­rio je ne­to do­bit od čak 42,6 mi­li­ju­na ku­na. U is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne hr­vat­ski na­ci­onal­ni pri­je­voz­nik za­bi­lje­žio je gubitak od 84,2 mi­li­ju­na ku­na. U CA objaš­nja­va­ju da su ope­ra­tiv­ni pri­ho­di bi­li 32 po- sto ve­ći u od­no­su na pr­vih šest mje­se­ci 2016. go­di­ne. Put­nič­ki pri­ho­di ras­li su 10 pos­to, a ras­tao je i pri­hod os­tva­ren na ra­do­vi­ma teh­nič­kog odr­ža­va­nja ino­zem­nih zra­ko­plo­va. No naj­vi­še su ras­li os­ta­li pri­ho­di i to 2,5 pu­ta zbog pro­da­je di­je­la slo­to­va u zrač­noj lu­ci Lon­don He­at­hrow. U pr­voj po­lo­vi­ci proš­le go­di­ne os­ta­li pri­ho­di CA su iz­no­si­li 60,3 mi­li­ju­na ku­na, a ove go­di­ne iz­no­se 199,4 mi­li­ju­na ku­na. U CA na­vo­de da su u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne ima­li i 10 pos­to ve­će ope­ra­tiv­ne tro­ško­ve. Ta­ko su im tro­ško­vi le­te­nja po­ras­li za 25 mi­li­ju­na ku­na zbog 30-pos­tot­nog po­ve­ća­nja ci­je­na go­ri­va, a tro­ško­vi unajm­lji­va­nja dva zra­ko­plo­va su im po­ras­li za 8,7 mi­li­ju­na ku­na. U CA na­vo­de i da je ve­ći broj ve­li­kih ra­do­va na mo­to­ri­ma i zra­ko­plo­vi­ma u 2016. i 2017. go­di­ni uz­ro­ko­vao i po­rast tro­ško­va amor­ti­za­ci­je za 33 pos­to od­nos­no 13 mi­li­ju­na ku­na u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni.

Krešimir Kuč­ko di­rek­tor Croatia Air­li­ne­sa, tvrt­ke či­ji su i tro­ško­vi ras­li ove go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.