Pe­tri­na tvr­di da skup­šti­na ni­je ni kons­ti­tu­ira­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Dru­ga sjed­ni­ca Skup­šti­ne Ši­ben­sko-knin­ske žu­pa­ni­je ko­ja se tre­ba­la odr­ža­ti ju­čer uju­tro, ot­ka­za­na je na­kon tvrd­nji vi­jeć­ni­ka Sti­pe Pe­tri­ne da se na kons­ti­tu­ira­ju­ćoj sjed­ni­ci ni­je po­što­va­la za­kon­ska pro­ce­du­ra iz­bo­ra Man­dat­no-imu­ni­tet­nog po­vje­rens­tva. Pred­sjed­nik Skup­šti­ne na­kon kon­zul­ta­ci­ja objavio je da se sjed­ni­ca od­ga­đa dok se ne kon­zul­ti­ra Mi­nis­tar­stvo upra­ve i pres­lu­ša­ju ton­ski za­pi­si s kons­ti­tu­ira­ju­će sjed­ni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.