Na je­sen se ide u iz­ra­du no­vog Sta­tu­ta HDZ-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

ZA­GREB Po­li­tič­ki taj­nik HDZ-a Da­vor Ivo Sti­er re­kao je ju­čer ka­ko oče­ku­je da će stran­ka na je­sen kre­nu­ti u iz­ra­du no­vog stra­nač­kog Sta­tu­ta na­kon što Pred­sjed­niš­tvo i dru­ga ti­je­la HDZ-a o to­me do­ne­su od­lu­ku. Do­dao je i da će se na­kon to­ga ofor­mi­ti rad­na sku­pi­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.