Ras­pu­šta se pet HDZ-ovih ogra­na­ka, me­đu nji­ma i knin­ski

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Od­lu­ku o ras­pu­šta­nju or­ga­ni­za­ci­ja u Kni­nu, Pi­rov­cu, Tri­bu­nju, Tis­nom i Pri­mo­šte­nu do­nio je žu­pa­nij­ski od­bor HDZ-a Žu­pa­nij­ski od­bor ši­ben­sko-knin­skog HDZ-a do­nio je od­lu­ku o ras­pu­šta­nju svo­jih ogra­na­ka u Kni­nu, Pi­rov­cu, Tri­bu­nju, Tis­nom i Pri­mo­šte­nu gdje je ta stran­ka na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma pos­ti­gla loš re­zul­tat, po­t­vr­dio je ju­čer nji­hov pred­sjed­nik Ne­dilj­ko Du­jić. – Ovih pet or­ga­ni­za­ci­ja o ko­ji­ma je ri­ječ ni­su još ras­pu­šte­ne, ne­go je po­kre­nut pro­ces raz­rje­še­nja nji­ho­vih pred­sjed­ni­ka i od­bo­ra ka­ko bi na nji­ho­vo mjes­to doš­li po­vje­re­ni­ci i u ro­ku od šest mje­se­ci pri­pre­mi­li sve za odr­ža­va­nje iz­bo­ra za no­va vod­stva – re­kao je Du­jić. Še­fo­vi tih pet ogra­na­ka, do­dao je, još su u iz­bor­noj no­ći da­li svoj man­dat na ras­po­la­ga­nje stran­ci. – Vr­lo su svjes­ni si­tu­aci­je i nit­ko od njih, pa ni pred­sjed­ni­ca knin­skog HDZ-a Jo­si­pa Ri­mac, ne pro­ti­vi se pos­tup­ku raz­rje­še­nja – ka­zao je Du­jić. Pred­sjed­ni­ca knin­skog HDZ-a Jo­si­pa Ri­mac iz­ja­vi­la je ju­čer da če­ka slje­de­će ko­ra­ke Žu­pa­nij­skog od­bo­ra te stran­ke. – Svaki put pred ‘Olu­ju’ net­ko di­že tem­pe­ra­tu­ru u Kni­nu, pa je ta­ko i sa­da, no na­vik­la sam već na to. Sta­tut HDZ-a je ja­san i Žu­pa­nij­ski od­bor mo­že ras­pu­šta­ti grad­ske i op­ćin­ske or­ga­ni­za­ci­je, a vje­ro­jat­no će da­ti i kak­vo obraz­lo­že­nje za­što nas ras­pu­šta­ju i ka­da će do­ves­ti po­vje­re­ni­ka. Ka­ko bi­lo, mi smo na sjed­ni­ci Grad­skog od- bo­ra na­pra­vi­li de­talj­nu ana­li­zu i ras­pra­vi­li to, a on­da sam tom ti­je­lu da­la svoj man­dat na ras­po­la­ga­nje sma­tra­ju­ći to mo­ral­nim i ko­rek­t­nim. No, oni mo­ju os­tav­ku ni­su pri­hva­ti­li i sa­da če­ka­mo dalj­nje ko­ra­ke Žu­pa­nij­skog od­bo­ra – rek­la je Jo­si­pa Ri­mac. Na pi­ta­nje ho­će li se opet kan­di­di­ra­ti za še­fi­cu stran­ke u Kni­nu na­kon ras­pu­šta­nja knin­skog HDZ-a, Ri­mac je po­ru­či­la “ne­ka pro­ce­du­ra ide svo­jim ti­je­kom” i da ne mis­li “iz­li­je­ta­ti s iz­ja­va­ma pri­je vre­me­na”.(h)

Jo­si­pa Ri­mac Žu­pa­nij­ski od­bor mo­že ras­pu­šta­ti grad­ske i op­ćin­ske or­ga­ni­za­ci­je, vje­ro­jat­no će da­ti i kak­vo obraz­lo­že­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.