Una­toč od­la­sku li­ječ­ni­ka i me­di­cin­skih ses­ta­ra, još ih ne tre­ba uvo­zi­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net

O ugo­vo­re­nom spa­ja­nju vu­ko­var­ske i vin­ko­vač­ke bol­ni­ce, mi­nis­tar je re­kao: Jed­na će dru­gu is­po­ma­ga­ti li­ječ­ni­ci­ma i ses­tra­ma Bra­ni­mir Bra­da­rić – Sta­nje u hr­vat­skom zdrav­s­tvu pri­lič­no je te­ško, ali tak­vo sta­nje ni­je od ju­čer – re­kao je ju­čer u Vu­ko­va­ru mi­nis­tar zdrav­s­tva Mi­lan Ku­jun­džić pos­li­je pot­pi­si­va­nja Spo­ra­zu­ma o funk­ci­onal­noj in­te­gra­ci­ji bol­ni­ca u Vu­ko­va­ru i Vin­kov­ci­ma. Os­nov­ni je cilj tog ugo­vo­ra, ka­ko je ka­zao, sa­ču­va­ti i po­di­ći kva­li­te­tu zdrav­s­tve­ne us­lu­ge, ali i svim pa­ci­jen­ti­ma omo­gu­ći­ti da mo­gu što bli­že oba­vi­ti po­treb­ne spe­ci­ja­lis­tič­ke us­lu­ge. Dvi­je bol­ni­ce su i do sa­da ima­le do­bru su­rad­nju ko­ja je sa­da i for­ma­li­zi­ra­na, a suk­lad­no spo­ra­zu­mu jed­na dru­gu će is­po­ma­ga­ti s li­ječ­ni­ci­ma ko­ji im ne­dos­ta­ju i me­di­cin­skim ses­tra­ma. Upi­tan ko­li­ke će ušte­de ta­kav na­čin ra­da do­ni­je­ti, Ku­jun­džić je re­kao ka­ko se to tre­nu­tač­no ne zna, da te ušte­de krat­ko­roč­no ne­će bi­ti zna­čaj­ne, ali da će u pet go­di­na po žu­pa­ni­ji ušte­de iz­no­si­ti i po ne­ko­li­ko mi­li­ju­na ku­na. Naj­a­vio i da će is­pla­ta du­ga ve­le­dro­ge­ri­ja­ma, za što je re­kao da pred­stav­lja ve­li­ki pro­blem, bi­ti rje­ša­va­na suk­ce­siv­no kroz mje­seč­ne iz­no­se o če­mu je raz­go­va­rao i s mi­nis­trom fi­nan­ci­ja Zdrav­kom Ma­ri­ćem. Is­tak­nuo je i da zdrav­s­tvo ko­šta te da ne pos­to­ji ča­rob­no rje­še­nje, ali i da svi za­jed­no kao na­ci­ja mo­ra­mo do­ni­je­ti od­lu­ku ka­ko sa­ču­va­ti sus­tav i li­ječ­ni­ke ka­ko bi zdrav­s­tve­na us­lu­ga i da­lje bi­la dos­tup­na i na vi­so­koj ra­zi­ni. Ka­zao je i da je te­ško oče­ki­va­ti da zem­lja u ko­joj se po gla­vi sta­nov­ni­ka iz­dva­ja 750 eura ima is­tu zdrav­s­tve­nu us­lu­gu kao one u ko­ji­ma se iz­dva­ja i do 7000 eura. Od­go­va­ra­ju­ći na no­vi­nar­sko pi­ta­nje o mo­guć­nos­ti da Hr­vat­ska “do­bi­je“Agen­ci­ju za li­je­ko­ve, Ku­jun­džić je re­kao ka­ko je na­prav­lje­na do­bra apli­ka­ci­ja ko­ja se mo­že vi­dje­ti i na in­ter­ne­tu, ali i da Hr­vat­ska is­pu­nja­va sve uvje­te da pos­ta­ne nje­zi­no sje­di­šte. – Hr­vat­ska ima pred­nost što za sa­da ne­ma ni­ti jed­nu agen­ci­ju i na te­me­lju to­ga mo­že do­bi­ti zna­čaj­ne bo­do­ve. Ri­ječ je o ve­li­koj i zna­čaj­noj agen­ci­ji i svi će lo­bi­ra­ti da je do­bi­ju. Si­gur­no je da će je htje­ti i ve­li­ke zem­lje i gra­do­vi, a Hr­vat­ska ako ne po­ku­ša ne mo­že ni­ti po­bi­je­di­ti – re­kao je Ku­jun­džić. Us­t­vr­dio je i da Hr­vat­ska una­toč od­la­sku li­ječ­ni­ka i me­di­cin­skih ses­ta­ra za sa­da ni­je ugro­že­na te da sto­ga ni­ti ne­ma ve­li­ke po­tre­be da se, kao što je to na­prav­lje­no u gra­đe­vin­skom sek­to­ru, za­tra­ži uvoz li­ječ­ni­ka i me­di­cin­skih ses­ta­ra.

MA­JA ŠKARIČIĆ: Tra­ži­mo po­se­ban za­kon kao što je za­kon za Agro­kor ne bi li na­ša oba­la do­bi­la ste­čaj­nog upra­vi­te­lja i spa­si­lo se što se spa­si­ti da

ČAKOVEC Por­ci­jun­ku­lo­vo, naj­ve­ća me­đi­mur­ska kul­tur­no-gas­tro­nom­ska ma­ni­fes­ta­ci­ja obo­ri­la je re­kord s 230.000 posjetitelja. Iz­nad gra­da vi­si vi­še od 3000 ki­šo­bra­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.