Ad­di­ko ban­ka ot­pi­sa­la dug udo­vi­ci s tro­je dje­ce

Bra­ni­mir Ili­čić ne­dav­no je pre­mi­nuo od ra­ka moz­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić

An­to­ni­ja Ili­čić i pri­je od­lu­ke ban­ke su­pru­ga je dr­ža­la u uvje­re­nju da je pro­blem ri­je­šen ka­ko bi mu olak­ša­la po­s­ljed­nje da­ne va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net Ad­di­ko ban­ka ot­pi­sa­la je cje­lo­ku­pan dug od oko 300 ti­su­ća ku­na po stam­be­nom kre­di­tu obi­te­lji Ili­čić iz Vo­đi­na­ca ko­ja je ne­dav­no os­ta­la bez su­pru­ga i oca Bra­ni­mi­ra. Na­kon tro­go­diš­nje borbe s kar­ci­no­mom na moz­gu pre­mi­nuo je pri­je ne­go što je ta od­lu­ka do­ne­se­na, no su­pru­ga An­to­ni­ja sve­jed­no ga je dr­ža­la u uvje­re­nju da je pro­blem ri­je­šen ka­ko bi mu olak­ša­la po­s­ljed­nje da­ne.

Fra­nak jav­no za­hva­lio ban­ci

– Ima­li smo do­jam da sa­mo če­ka da se to ri­je­ši pa da mo­že u mi­ru oti­ći. Dva tjed­na sam mu la­ga­la da je sve u re­du i da će ku­ća os­ta­ti na­ša a da ni­smo zna­li ka­ko će sve za­vr­ši­ti – ka­za­la je An­to­ni­ja, ko­ja s nji­ho­vo tro­je dje­ce tre­nu­tač­no bo­ra­vi kod te­te u Ka­ri­nu ka­ko bi ih, ka­že, ma­lo sklo­ni­la od sve­ga. Za­hval­na je zbog od­lu­ke ban­ke: lak­še je, ka­že, kad zna da dje­ca i ona ima­ju krov nad gla­vom. Iako vi­še ne­ma­ju ono­ga ko­ji im naj­vi­še tre­ba – ta­tu. – Te­ško se bi­lo i opra­šta­ti u ovoj si­tu­aci­ji kad je sve pos­ta­lo jav­no. Ali ni­smo sa­mi, dje­ca i ja ima­mo jed­ni dru­ge – hra­bra je ne­za­pos­le­na Bra­ni­mi­ro­va udo­vi­ca ko­ja se po­s­ljed­nje tri go­di­ne bri­nu­la o te­ško bo­les­nom su­pru­gu. Kre­dit u švi­car­ci­ma bio je pro­blem već i pri­je to­ga, no te­ška zdrav­s­tve­na si­tu­aci­ja uči­ni­la ga je ne­rje­ši­vim. Ka­ko bi po­mo­gao svo­jim su­gra- đa­ni­ma, ak­ti­vi­rao se pred­sjed­nik Udru­ge hr­vat­skih broj­nih obi­te­lji 8+ An­tun Tr­buk, ko­ji je s dru­gim mje­šta­ni­ma po­kre­nuo hu­ma­ni­tar­nu ak­ci­ju za obi­telj te ape­li­rao na ban­ku da im olak­ša si­tu­aci­ju. Uklju­či­la se i Udru­ga Fra­nak ko­ja je ju­čer otvo­re­nim pi­smom za­hva­li­la Ad­di­ko ban­ci od ko­je je tra­ži­la ot­pis du­go­va­nja. – Ka­ko smo i obe­ća­li u mol­bi iz lip­nja, ovim pu­tem jav­no za­hva­lju­je­mo Ad­di­ko ban­ci na udo­vo­lja­va­nju na­šoj mol­bi te iz­la­sku usu­sret obi­te­lji Ili­čić ot­pi­som svih po­tra­ži­va­nja. Na ža­lost, iako gos­po­din Bra­ni­mir Ili­čić ni­je imao pri­li­ku do­ži­vje­ti od­lu­ku o ot­pi­su du­ga, od­lu­ka ban­ke bit će vr­lo važ­na za nje­go­vu obi­telj, ko­ja ne­će na le­đi­ma mo­ra­ti no­si­ti te­ret du­ga – ka­žu u Fran­ku, ko­ji je za­hva­lu upu­tio i Udru­zi 8+ i me­di­ji­ma. No­vac ko­ji je u me­đu­vre­me­nu skup­ljen na ini­ci­ja­ti­vu Udru­ge 8+ vje­ro­jat­no će se pre­na­mi­je­ni­ti.

Od­lu­ka sta­ra vi­še tje­da­na

U Ad­di­ku ka­žu ka­ko su, svjes­ni iz­nim­no te­ške i po­seb­ne si­tu­aci­je u ko­joj se obi­telj Ili­čić naš­la, pri­je vi­še tje­da­na do­ni­je­li od­lu­ku o ot­pi­su du­ga. – Uze­li smo u ob­zir sve objek­tiv­ne i su­bjek­tiv­ne okol­nos­ti ve­za­ne uz kon­kre­tan slu­čaj. Još jed­nom iz­ra­ža­va­mo su­ćut obi­te­lji zbog gu­bit­ka su­pru­ga i oca – ko­men­ti­ra­li su iz ban­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.