Da dug ni­je ot­pi­san, re­do­vit bi pos­tu­pak bi­la ovr­ha ne­kret­ni­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Za ban­ke i os­ta­le vje­rov­ni­ke ni­su ri­jet­ke si­tu­aci­je u ko­ji­ma duž­ni­ci pre­mi­nu, a dug se pre­no­si na na­s­ljed­ni­ke i jam­ce. Ni­su baš previše otvo­re­ne kad ih se pi­ta ka­ko pos­tu­pa­ju u tak­vim si­tu­aci­ja­ma, naj­češ­će od­go­va­ra­ju da je pris­tup in­di­vi­du­alan. Pre­ma za­ko­ni­ma ko­ji re­gu­li­ra­ju na­s­ljed­na pra­va, ako na­kon pre­mi­nu­log os­ta­nu dugovi, obi­telj ih je duž­na pre­uze­ti do vi­si­ne vri­jed­nos­ti imo­vi­ne ko­ju ta­ko­đer na­s­lje­đu­je od is­te oso­be. Al­ter­na­ti­va je odri­ca­nje od na­s­ljed­stva – u tom slu­ča­ju ni­su duž­ni pre­uze­ti dug. No, s ob­zi­rom na to da je u slu­ča­ju obi­te­lji Ili­čić po­sri­je­di bio kre­dit s hi­po­te­kom nad obi­telj­skom ku­ćom u ko­joj su ži­vje­li, ban­ka bi se na­pla­ti­la ovr­hom ne­kret­ni­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.