Iz­a­bra­na sa­mo tri di­rek­to­ra

Do­sad su ras­pi­sa­ni na­tje­ča­ji za 25 tvrt­ki, a čak su 22 bez re­zul­ta­ta. Pos­lo­vi su pa­ra­li­zi­ra­ni, a re­sor­na mi­nis­tar­stva me­đu­sob­no pre­ba­cu­ju od­go­vor­nost...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - J. Bo­hu­tin­ski, I. Bo­ban, L. Ki­se­ljak re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Iako su na­tje­ča­ji za ne­ke di­rek­to­re objav­lje­ni još u trav­nju ove go­di­ne, naj­bo­lji kan­di­da­ti do da­nas ni­su iz­a­bra­ni Vla­da je na proš­lo­tjed­noj sjed­ni­ci pred­lo­ži­la Nad­zor­nom od­bo­ru Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvi­tak (HBOR) da pro­du­lji man­dat Ta­ma­ri Per­ko za pri­vre­me­nu pred­sjed­ni­cu upra­ve, a Mar­ti­nu Jus za pri­vre­me­nu čla­ni­cu upra­ve te dr­žav­ne ban­ke, i to naj­du­lje na rok od šest mje­se­ci, s ob­zi­rom na to da pos­tu­pak oda­bi­ra kan­di­da­ta po jav­nom na­tje­ča­ju ni­je okon­čan.

Slu­čaj Croatia Air­li­ne­sa

A na­tje­čaj za pred­sjed­ni­ka upra­ve i dva čla­na upra­ve HBOR-a ras­pi­san je još 1. trav­nja ove go­di­ne, no od­lu­ke o iz­bo­ru naj­bo­ljih kan­di­da­ta za te funk­ci­je još ne­ma. HBOR pak ni­je je­di­ni ta­kav slu­čaj. I na­tje­čaj za di­rek­to­ra Croatia Air­li­ne­sa ras­pi­san je u trav­nju, no još ni­je iz­a­bran no­vi di­rek­tor. Po­čet­kom svib­nja ras­pi­san je na­tje­čaj za pred­sjed­ni­ka i dva čla­na upra­ve Ja­dro­li­ni­je, no tog dr­žav­nog bro­da­ra još vo­di pri­vre­me­na upra­va. Vla­da je na pret­proš­loj sjed­ni­ci pro­du­lji­la pri­vre­me­ni man­dat i di­rek­to­ru Hr­vat­ske lu­tri­je Ma­ri­ju Mu­si iako je na­tje­čaj za pred­sjed­ni­ka i dva čla­na upra­ve te tvrt­ke ras­pi­san još 17. svib­nja. Is­ti dan ras­pi­san je i na­tje­čaj za dva čla­na Sre­diš­njeg kli­rin­škog de­po­zi­tar­nog druš­tva (SKDD), no još ni­je do­ne­se­na od­lu­ka o nji­ho­vu iz­bo­ru. Rok je za pri­ja­ve na te na­tje­ča­je 15 da­na od obja­ve, a na­kon to­ga se kan­di­da­ti ko­ji su za­do­vo­lji­li uvje­te zo­vu na raz­go­vo­re. Od ukup­no 25 na­tje­ča­ja za di­rek­to­re dr­žav­nih tvrt­ki ko­ji su do­sad ras­pi­sa­ni, sa­mo su tri okon­ča­na, i to za Oda­ši­lja­če i ve­ze (OiV), Hr­vat­sku po­štu (HP) i Na­rod­ne no­vi­ne (NN). Ti su na­tje­ča­ji ras­pi­sa­ni u trav­nju, a Vla­da je tek na zad­nje svo­je dvi­je sjed­ni­ce nad­zor­nim od­bo­ri­ma tih tvrt­ki pred­lo­ži­la da ime­nu­ju iz­a­bra­ne kan­di­da­te. U slu­ča­ju OiV-a i HP-a to su bi­li is­ti lju­di ko­ji su bi­li i pri­vre­me­no ime­no­va­ni na te funk­ci­je – Ma­te Bo­ti­ca i Ivan Ču­lo, dok su u NN iz­a­bra­ni no­vi lju­di, Leo Mr­šić za pred­sjed­ni­ka upra­ve te Zlatko Ho­dak i Ro­bert Hi­ra­ca za čla­no­ve upra­ve. Ta­ko go­le­mu ve­ći­nu dr­žav­nih tvrt­ki vo­de pri­vre­me­ne upra­ve pa je zbog to­ga nji­ho­vo pos­lo­va­nje go­to­vo pa­ra­li­zi­ra­no. Ja­san od­go­vor na pi­ta­nje za­što su se ime­no­va­nja to­li­ko odu­lji­la ju­čer je bi­lo ne­mo­gu­će do­bi­ti jer su mi­nis­tar­stva od­go­vor­nost pre­ba­ci­va­la jed­no na dru­go. U Mi­nis­tar­stvu dr­žav­ne imo­vi­ne tvr­de ka­ko su na zah­tjev re­sor­nih mi­nis­tar­sta­va ras­pi­sa­li na­tje­ča­je, a sa­da je, ka­žu, na tim mi­nis­tar­stvi­ma da ut­vr­de ko­ji kan­di­da­ti is­pu­nja­va­ju for­mal­ne uvje­te i da nji­ho­va ime­na pros­li­je­de Vla­di­nu po­vje­rens­tvu za uprav­lja­nje stra­te­škim tr­go­vač­kim druš­tvi­ma, na či­jem je če­lu pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić. Iz nje­zi­na mi­nis­tar­stva upu­ću­ju pak na čla­nak Ured­be o kri­te­ri­ji­ma za pro­ved­bu pos­tup­ka oda­bi­ra i ime­no­va­nja kan­di­da­ta za upra­ve dru­šta­va od stra­te­škog i po­seb­nog zna­če­nja, po ko­joj dnev­ni red za Po­vje­rens­tvo pred­la­že i sve pri­pre­ma Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne, uz pret­hod­nu su­glas­nost re­sor­nih mi­nis­tar­stva nad­lež­nih za po­je­di­no druš­tvo. Po­ru­ču­ju i ka­ko ne­ma­ju ni­ka­kav zah­tjev od Mi­nis­tar­stva dr­žav­ne imo­vi­ne da se Po­vje­rens­tvo odr­ži.

U Mi­nis­tar­stvu dr­žav­ne imo­vi­ne ka­žu da je ko­nač­na od­lu­ka na Vla­di­nu po­vje­rens­tvu

No­vi za­kon u pro­ce­du­ri

Oni pak od­go­va­ra­ju ka­ko pot­pu­no po­štu­ju spo­me­nu­tu ured­bu i ka­žu da svaki iz­bor­ni pos­tu­pak tra­ži dis­ci­pli­ni­ran kon­ti­nu­itet, pri če­mu se tre­ba po­što­va­ti svaki pro­ce­du­ral­ni de­talj. Pod­sje­ća­ju ka­ko je novim za­ko­nom, ko­ji je u pos­tup­ku do­no­še­nja, pre­dvi­đe­no da umjes­to njih na­tje­ča­je pro­vo­de i upra­ve pred­la­žu re­sor­na mi­nis­tar­stva. – To je po­li­tič­ki lo­gič­no i od­go­vor­no rje­še­nje. Jer, ni­je pri­mje­re­no, ni ži­vot­no, da jed­no mi­nis­tar­stvo bu­de in­fras­truk­tur­ni i ad­mi­nis­tra­cij­ski ser­vis za po­tre­be dru­gih mi­nis­tar­sta­va – na­vo­de u Mi­nis­tar­stvu dr­žav­ne imo­vi­ne. Iz sve­ga na­ve­de­nog či­ni se da je ka­dro­vi­ra­nje osjet­ljiv posao za ko­ji za­pra­vo nit­ko ne že­li od­go­va­ra­ti.

Goran Ma­rić, mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne, oče­ku­je od raz­nih mi­nis­tar­sta­va da Vla­di­nu po­vje­rens­tvu dos­ta­ve ime­na kan­di­da­ta ko­ji za­do­vo­lja­va­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.