Naš­li svoj raj - ho­da­li bo­si, je­li ko­nop­lju...

Fes­ti­val u Pri­miš­lju kod Slu­nja po­sje­ti­lo je oko 6000 lju­di iz Bra­zi­la, In­di­je, Ja­pa­na, SAD-a...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­ža­na Bičak KARLOVAC

Gos­ti su mo­gli su­dje­lo­va­ti na broj­nim ra­di­oni­ca­ma, ku­pa­ti se u Mrež­ni­ci, a ima­li su i mje­njač­ni­cu, tr­go­vi­ne, im­pro­vi­zi­ra­no ki­no Ar­hi­tek­ti, dok­to­ri, me­na­dže­ri, ban­ka­ri, kom­pju­to­ra­ši, lju­di s nor­mal­nim pos­lo­vi­ma i obi­te­lji ..... Svi su oni bi­li po­sje­ti­te­lji 6. fes­ti­va­la psi­ho­de­lič­ne glazbe Mo­men­to De­men­to ko­ji se odr­ža­vao u Pri­miš­lju kod Slu­nja.

Ku­tak za dje­cu

Oko 6000 posjetitelja sa svih stra­na svi­je­ta de­se­tak je da­na uži­va­lo u pri­ro­di, ho­da­li su bo­si, su­dje­lo­va­li na ra­di­oni­ca­ma zdra­ve hra­ne, opu­šta­li se u zen zo­ni uz Mrež­ni­cu, spa­va­li u ša­to­ri­ma ili iz­me­đu sta­ba­la pri­ve­za­li vi­se­će le­žalj­ke, je­li ham­bur­ge­re od ko­nop­lje, ple­sa­li na po­zor­ni­ci uz glaz­bu jed­nog od ukup­no 140 DJ-a, a naj­mla­đi su­di­oni­ci, ko­ji su doš­li sa svo­jim ro­di­te­lji­ma, ta­ko­đer su ima­li svoj ku­tak šum­skog ra­ja. Osim lju­bi­te­lja fes­ti­va­la, tu je bi­lo i oko 500 lju­di ko­ji su se bri­nu­li o nji­ma; re­da­ri, pro­da­va­či, GSS-ov­ci, li­ječ­ni­ci, or­ga­ni­za­to­ri, umjet­ni­ci. – Lju­di do­la­ze iz In­di­je, Ja­pa­na, Aus­tra­li­je, s Ci­pra, iz ci­je­le Eu­ro­pe, SAD-a, Mek­si­ka, Bra­zi­la, Ka­na­de, toč­ni­je iz čak 85 ze­ma­lja svi­je­ta. Tek je 15 pos­to lju­di iz Hr­vat­ska, BiH, Sr­bi­je i Slo­ve­ni­je. Ma­li dio njih ži­vi no­mad­skim ži­vo­tom i obi­la­zi slič­ne fes­ti­va­le u re­gi­ji, ve­ći­na ih do­đe ov­dje na od­mor; bu­du na fes­ti­va­lu, pa obi­đu Pli­tvič­ka je­ze­ra, odu na Ja­dran još se­dam da­na – opi­su­je Val Kur­tin, glas­no­go­vor­nik fes­ti­va­la Mo­men­to De­men­to. Val tvr­di ka­ko je ovaj fes­ti­val us­pje­šan i zbog broj­nih po­prat­nih sa­dr­ža­ja. Gos­ti­ma je, osim broj­nih ra­di­oni­ca, na ras­po­la­ga­nju i im­pro­vi­zi­ra­no ki­no, uče­nje o lo­kal­nim bilj­ka­ma i je­lu. – Tu ima­ju i mje­njač­ni­cu, tr­go­vi­ne, a mo­gu uži­va­ti i u šum­skom mi­ru. Za­pra­vo ov­dje ima­ju sve što im tre­ba za ži­vot za tih de­se­tak da­na ko­li­ko su tu, ali mo­gu slo­bod­no u na­ba­vu u obliž­nja mjes­ta, i to i či­ne, ta­ko da Slunj, Ogu­lin, To­unj ima­ju ko­ris­ti od fes­ti­va­la – re­kao nam je Val. Pri­ja­te­lji­ce iz Švi­car­ske, ko­ji­ma je ovo naj­bo­lji fes­ti­val u Eu­ro­pi, sre­li smo kod ku­ći­ce Hit­ne po­mo­ći. Jed­na od njih uga­nu­la je no­gu dok je ho­da­la pu­telj­ci­ma. – Do­go­di se, ni­je ni­šta straš­no. Ov­dje nam je su­per, do­la­zi­mo jer je at­mo­sfe­ra od­lič­na, a pri­ro­da po­seb­na. Bi­le smo i u Por­tu­ga­lu, gdje je fes­ti­val s oko 120.000 lju­di, ali tamo je sve pus­ti­nja, ta­ko da je ovaj kraj pu­no ljep­ši – ka­žu nam. Is­ti­ču da će na fes­ti­va­lu, bez pu­ta, po­tro­ši­ti oko 500 eura te da im to ni­je sku­po. U Švi­car­skoj jed­na od njih ra­di kao pro­da­va­či­ca knji­ga. – To je naj­ve­ći posao ko­ji ima­mo, žu­lje­vi na no­ga­ma jer ho­da­ju u ja-

Me­di­cin­ski teh­ni­čar Mar­ko iz Kar­lov­ca na fes­ti­va­lu je la­ni upoz­nao svo­ju dje­voj­ku iz Ber­li­na O do­brim i opu­šte­nim lju­di­ma go­vo­rio je i slunj­ski žu­pa­nik Mi­le Pe­cić, ko­ji ih je po­sje­tio

pan­ka­ma po ka­me­nju po šu­mi, la­ga­na uga­nu­ća, ne­ke ma­nje po­sjek­li­ne i ni­šta vi­še. Ne­ma tu oz­lje­da od tuč­nja­va, vi­ro­za, čak ni me­đu dje­com. Tu smo dru­gu go­di­nu i ov­dje su gos­ti od­lič­ni, ja­ko dra­gi lju­di, po­na­ša­ju se kao ve­li­ka obi­telj – ka­žu nam Mar­ko i Do­ma­goj, me­di­cin­ski teh­ni­ča­ri iz Kar­lov­ca. Mar­ko je la­ni na fes­ti­va­lu pro­na­šao i svo­ju lju­bav. – Doš­la je jed­na gru­pa cu­ra iz Ber­li­na, bi­lo je to la­ni na Sv. Anu. Jed­na od njih zva­la se An­ne i klik­nu­li smo. Od tad smo za­jed­no, njoj se svi­đa na­čin ži­vo­ta kod nas, to­pli­ja kli­ma, ta­ko da se pre­se­li­la k me­ni u Karlovac – ka­že Mar­ko. O do­brim, opu­šte­nim lju­di­ma u Pri­miš­lju go­vo­rio je i Mi­le Pe­cić, slunj­ski žup­nik ko­ji je i sam do­šao po­sje­ti­ti fes­ti­val Mo­men­to De­men­to.

Ve­ge­ta­ri­jan­ci i ve­ga­ni

Ve­ći­na njih su ve­ge­ta­ri­jan­ci i ve­ga­ni. An­ton Ru­dan, poz­na­ti­ji kao “šum­ski ku­har”, sa su­pru­gom Do­lo­res imao je i ove go­di­ne svoj res­to­ran “Plant hun­ter” na fes­ti­va­lu. – Naj­pro­da­va­ni­ji nam je ham­bur­ger od ko­nop­lje. Ci­je­na mu je 45 ku­na i pro­da­je se od­lič­no. Do­bro ide i fa­la­fel – is­ti­če An­ton Ru­dan. U Pri­miš­lju su s njim bi­li i su­pru­ga Do­lo­res i tro­je dje­ce ko­ja su, kao i svi po­sje­ti­te­lji, uži­va­la u pri­ro­di.

Fes­ti­val po­sje­ću­ju ar­hi­tek­ti, dok­to­ri, me­na­dže­ri...

SNJE­ŽA­NA BIČAK

Ma­rin La­lić (li­je­vo), na zem­lji­štu či­jeg oca se or­ga­ni­zi­ra fes­ti­val, i Val Kur­tin, je­dan od or­ga­ni­za­to­ra

SNJE­ŽA­NA BIČAK

Za dje­cu su ta­ko­đer or­ga­ni­zi­ra­ne ra­di­oni­ce, kao i ani­ma­to­ri da ih za­bav­lja­ju

Me­di­cin­ski teh­ni­ča­ri Mar­ko i Do­ma­goj s po­sje­ti­te­lji­ca­ma, An­ton Ru­dan – Šum­ski ku­har (des­no) na fes­ti­va­lu je bio sa su­pru­gom i dje­com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.