Od­bi­jen zah­tjev za od­go­du ovr­he

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić

Od­vjet­nik Krešimir Ži­va­ljić ka­že da to ne zna­či obrat jer se od­no­si na ovr­hu ko­ja je bi­la za­ka­za­na u lip­nju Od­lu­ka Žu­pa­nij­skog su­da u Za­gre­bu ko­jom je od­bi­jen zah­tjev Ni­ne Ku­luz za od­go­dom ovr­he nad nje­zi­nim si­nom Ce­sa­rom Ave­na­ti­jem ne zna­či obrat u slu­ča­ju, jer se od­no­si na ovr­hu ko­ja je bi­la za­ka­za­na za li­panj i ni­je se odr­ža­la. Re­kao je to Mi­šo Ži­va­ljić, od­vjet­nik Ni­ne Ku­luz, ko­ji od­lu­ku još ni­je vi­dio, ali je uvje­ren da ne­će utje­ca­ti na dalj- nji ti­jek slu­ča­ja. – Zah­tjev za od­go­du ovr­he pre­dao sam u lip­nju, pri­je no što je tre­ba­la bi­ti odr­ža­na. Bez ob­zi­ra na to što do ovr­he ni­je doš­lo, sud je na moj zah­tjev mo­rao od­go­vo­ri­ti. Ne vje­ru­jem da se od­lu­ka od­no­si na bi­lo ko­ju dru­gu ovr­hu, za­to što još ni­je ni­ti za­ka­za­na – re­kao nam je Ži­va­ljić. Ovr­ha, od­nos­no pre­da­ja Ce­sa­rea ocu i nje­gov od­la­zak u Ita­li­ju, ni­su se do­go­di­li jer ni­su bi­li ste­če­ni uvje­ti, od­nos­no pred zgra­dom u ko­jem ži­ve Ce­sar i nje­go­va maj­ka oku­pi­lo se vi­še od ti­su­ću lju­di, me­đu nji­ma i pje­va­či­ca Se­ve­ri­na Ko­jić. Ni­na Ku­luz i Ale­ssan­dro Ave­na­ti pra­vo­moć­nom od­lu­kom ta­li­jan­skog su­da ima­ju za­jed­nič­ko skr­b­niš­tvo nad dje­ča­kom ko­ji bi tre­bao ži­vje­ti u Ita­li­ji, Ni­na je s dje­te­tom po­bje­gla u Hr­vat­sku, a po­tom u BiH gdje se skri­va­la pet go­di­na. U ruj­nu 2016. se vra­ti­la u Split, a do sa­da su bi­le dvi­je ne­us­pje­le ovr­he. – Ključ­na su nam dva ro­či­šta u ko­lo­vo­zu. Tra­ži­li smo iz­mje­nu sud­ske od­lu­ke iz 2012. i po­nov­no od­lu­či­va­nje s kim će di­je­te ži­vje­ti. Ako bi Sud pri­je to­ga po­nov­no za­ka­zao ovr­hu to bi bi­lo u su­prot­nos­ti EU ko­nven­ci­ji o pra­vi­ma dje­te­ta – ka­že Ži­va­ljić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.