Od Vu­ko­va­ra do Pe­tri­nje pje­ša­čit će 250 ki­lo­me­ta­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Pe­tri­njac Bran­ko Šu­bić, hr­vat­ski bra­ni­telj i spor­taš, da­nas iz Vu­ko­va­ra kre­će na put dug 250 ki­lo­me­ta­ra do svo­je Pe­tri­nje, ti­je­kom ko­je oče­ku­je da će pro­pje­ša­či­ti 400.000 ko­ra­ka. Pod slo­ga­nom „Da se ne za­bo­ra­vi“, svoj ho­dač­ki pot­hvat, ko­ji će tra­ja­ti pet da­na, po­sve­ću­je hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma. – Po­ku­šat ću se od­mo­ri­ti svaki dan, a pro­sjek mi je oko 50 ki­lo­me­ta­ra dnev­no – naj­a­vio je ovaj 55-go­diš­njak. Cilj mu je spo­me­nik pu­kov­ni­ku Pre­dra­gu Ma­ta­no­vi­ću i su­bor­ci­ma na pe­trinj­skom Se­nja­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.