Za svo­ju skul­p­tu­ru Ples ži­vo­ta mo­rao sam tra­ži­ti gra­đe­vin­sku do­zvo­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Pe­tra.ba­li­ja@ve­cer­nji.net

Dvo­djel­na skul­p­tu­ra vi­so­ka pre­ko pet me­ta­ra nas­ta­la je po­ti­caj Ka­tu­ši­će­va pri­ja­te­lja Žar­ka Boš­nja­ka, ko­ji mu je pok­lo­nio te­tra­kis Pe­tra Ba­li­ja Za jed­nu kom­po­zi­ci­ju dvo­di­jel­ne skul­p­tu­re visoke vi­še od pet me­ta­ra aka­dem­ski je ki­par mo­rao va­di­ti i gra­đe­vin­sku do­zvo­lu. Uči­nio je to Krešimir Ka­tu­šić ka­ko bi svo­je dje­lo “Ples ži­vo­ta” pos­ta­vio pred mo­der­nis­tič­ki kom­pleks zgra­da Hr­vat­skog gra­fič­kog za­vo­da u za­gre­bač­koj in­dus­trij­skoj zo­ni. Tamo sto­ji ve­li­ki te­trak­tis, ka­ko ga na­zi­va Ka­tu­šić, koc­ka unu­tar ko­je sklup­čan mi­ru­je em­brio, a is­pred nje­ga smjes­ti­la se ljud­ska du­ša u for­mi že­ne.

Skul­p­tu­ra je na pro­da­ju

– Ta du­ša sim­bo­li­zi­ra po­ten­ci­jal čo­vje­ka, ko­ji je iz­a­šao iz te kons­truk­ci­je i for­mi­ra­na je oso­ba – objaš­nja­va Krešimir Ka­tu­šić, ko­ji je mo­nu­men­tal­nu skul­p­tu­ru tamo iz­lo­žio tek pri­vre­me­no. Ovaj je pro­jekt, na­ime, nje­gov autor­ski rad, od­nos­no ne­ma na­ru­či­te­lja, a Ka­tu­šić ga je iz­ra­dio s na­mje­rom da ki­po­vi sa­mi “na­đu” svoj put i mjes­to gdje će u bu­duć­nos­ti sta­ja­ti. Gra­fič­ki za­vod pla­tio je iz­li­je­va­nje, a sad ovo dje­lo če­ka svog vlas­ni­ka. – Ci­je­na još ni­je de­fi­ni­ra­na, to će bi­ti stvar do­go­vo­ra. Ja kao autor za­sad od ci­je­log pro­jek­ta imam sa­mo tro­ško­ve s ob­zi­rom na to da sam ci­je­li kon­cept ra­zvi­jao tri go­di­ne. Sa­mo li­je­va­nje em­bri­ja i du­še u alu­mi­ni­ju ko­šta­lo je 21.000 eura. Mo­ju ide­ju u ve­li­ke di­men­zi­je su pre­to­či­li u Lje­va­oni­ci umjet­ni­na Uje­vić. Kons­truk­ci­ja od me­ta­la kor­te­na ko­ji u skan­di­nav­skim zem­lja­ma upo­treb­lja­va­ju u ar­hi­tek­tu­ri, a u ko­joj sto­ji em­brio, ko­šta­la je pak oko 50.000 ku­na – ka­že Krešimir Ka­tu­šić. Je­di­no što mu je bit­no jest – da ve­li­ka skul­p­tu­ra sto­ji u jav­nom pros­to­ru te da lju­de po­ti­če na “po­zi­ti­vu” i otvo­re­nost.

Struč­nja­ci o Ka­tu­ši­će­vu dje­lu

– To je ok­vir­no ono što sam že­lio pre­ni­je­ti – ka­že Krešimir Ka­tu­šić, či­jem su se pro­jek­tu pri­klju­či­li raz­ni struč­nja­ci. Njih šes­te­ro – po­vjes­ni­ča­ri umjet­nos­ti Enes Qu­ien, Iva­na Man­ce i Ive Ši­mat Ba­nov, knji­žev­nik Enes Ki­še­vić, ar­hi­tek­ti­ca i kus­to­si­ca Sil­va Kal­čić te fi­lo­zof Ivan Beš – svaki su na svoj na­čin opi­sa­li Ka­tu­ši­će­vo dje­lo, a nji­ho­vi tek­s­to­vi objav­lje­ni su u ka­ta­lo­gu ko­ji je iz­a­šao pri­je ne­dav­nog pos­tav­lja­nja is­pred Gra­fič­kog za­vo­da. Ovo ni­je pr­vi put da ki­par Ka­tu­šić, tre­nu­tač­no na dok­to­ra­tu na Aka­de­mi­ji li­kov­nih umjet­nos­ti, pri­mje­nju­je svo­ja zna­nja ka­ko bi upo­zo­rio na pi­ta­nja ko­ja ni­su uvi­jek u fo­ku­su. “Ples ži­vo­ta” nas­tao je na po­ti­caj pri­ja­te­lja Žar­ka Boš­nja­ka, ko­ji mu je pok­lo­nio te­tra­kis. – Ho­bi mu je ma­te­ma­ti­ka, re­zul­tat je to iz­ra­ču­na ko­jim je htio na­pra­vi­ti zlat­ni rez. Re­kao je da ra­dim s ti­me što ho­ću, a ja sam u nju unio ma­lo one in­tu­itiv­ne – ka­že Ka­tu­šić.

Ki­par Krešimir Ka­tu­šić tre­nu­tač­no na dok­to­ra­tu na Aka­de­mi­ji li­kov­nih umjet­nos­ti

Kons­truk­ci­ja je od kor­te­na, a ko­šta­la je oko 50.000 ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.