No­va pru­ga do tu­ne­la go­to­va, u pe­tak po­nov­no vo­zi pet­na­es­ti­ca do Gra­ča­na

ZET-ov­ci su ju­čer tes­ti­ra­li tra­su od Mi­ha­ljev­ca do Do­lja ko­ja se ra­di­la po­la go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak ma­te­ja.so­bak@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ra­do­vi kas­ne mjesec da­na, ali sta­nov­ni­ci Gra­ča­na sve­jed­no se ra­du­ju što će ko­nač­no pru­gu ko­ris­ti­ti, a ne njo­me ho­da­ti do bu­se­va Kao na bro­du usred olu­je, a u Gra­ča­ni­ma – ta­ko su se, objaš­nja­va­ju Za­grep­ča­ni, osje­ća­li kad bi pet­na­es­ti­com od Mi­ha­ljev­ca pu­to­va­li do tu­ne­la. Le­gen­dar­ni tra­mvaj s jed­nom va­go­nom, ko­jeg se mno­gi još sje­ća­ju i pod bro­jem “21” na pru­gu će se vra­ti­ti kra­jem tjed­na, ali za­da­nim će pu­tem sa­da “kli­zi­ti”, i to u svom ni­sko­pod­nom iz­da­nju.

Po­las­ci do po­no­ći

– Pru­ga je do­vr­še­na i oba­vi­li smo pr­ve tes­t­ne vož­nje, sve funk­ci­oni­ra baš ka­ko smo za­mis­li­li, bit će to od­lič­no – is­pri­ča­li su nam rad­ni­ci ko­je smo sre­li ka­ko još ure­đu­ju sta­ja­li­šte Do­lje, i to ubr­za­nim tem­pom, ka­ko bi sve sti­gli oba­vi­ti do če­t­vrt­ka, ujed­no i po­s­ljed­njeg da­na ra­do­va. Ve­se­le se kra­ju naj­vi­še sta­nov­ni­ci Gra­ča­na, ko­ji su se do­sad, pre­ko ob­nov­lje­ne pru­ge pje­ši­ce spu­šta­li do auto­bu­sa za Mi­ha­lje­vac, ko­ji od ve­lja­če vo­zi umjes­to pet­na­es­ti­ce. – To vam sve ne­što kas­ni. Kad su po­če­li s ra­do­vi­ma sre­di­nom ve­lja­če, rek­li su da je rok kraj lip­nja. To je proš­lo, pa su nam rek­li da će otvo­ri­ti li­ni­ju sad za vi­kend. Opet ni­su, ali sad ka­žu da od pet­ka vo­zi re­dov­no. Ži­vi bi­li, pa vi­dje­li – rek­la je Barbara Banek iz Gra­ča­na, ko­ju smo ju­čer sre­li ka­ko na sta­ni­ci Do­lje či­ta ZET oba­vi­jes­ti. Osim pet­na­es­ti­ce, pri­mi­je­ti­la je, umjes­to noć­ne tra­mvaj­ske li­ni­je 33, vo­zit će auto­bus, a svi­dje­lo joj se i što su uju­tro po­las­ci “po­ja­ča­ni”, pa će se do Mi­ha­ljev­ca mo­ći spus­ti­ti sva­kih 11 mi­nu­ta. – Zad­nji su po­las­ci is­to od­lič­ni, po­go­to­vo za iz­let­ni­ke na Slje­me jer se tra­mvaj mo­že uhva­ti­ti i na­kon 23.30 – za­do­volj­na je bi­la umi­rov­lje­ni­ca odra­đe­nim u pr­voj fa­zi iz­grad­nje no­ve ži­ča­re. Jer upra­vo pru­ga u du­ži­ni od 5,2 ki­lo­me­ta­ra te vri­jed­na 22 mi­li­ju­na ku­na, naj­av­lje­no je još pri­je pet mje­se­ci na po­čet­ku ra­do­va, pr­vi je ko­rak u ve­li­koj mo­der­ni­za­ci­ji pu­ta na vrh Me­dved­ni­ce. Star­ta­lo se u ve­lja­či, pod­sje­ti­mo, od­mah i s dru­gom fa­zom u ko­joj su se uk­la­nja­li stu­po­vi i saj­le ne­ka­daš­nje ži­ča­re, a dok tre­ća i če­t­vr­ta fa­za po­dra­zu­mi­je­va­ju grad­nju no­ve s me­đus­ta­ni­com kod Bres­tov­ca, pa sve do vr­ha.

Na lje­to­va­nje ili ski­ja­nje?

Pot­pu­no no­va ži­ča­ra, ko­ja će od Do­lja do vr­ha sti­za­ti za 16 i pol mi­nu­ta te pre­vo­zi­ti 1050 put­ni­ka na sat, pr­ve bi Za­grep­ča­ne tre­ba­la “ugos­ti­ti” za toč­no go­di­nu da­na, a upra­vo oni ko­ji bi se vo­zi­li, po­ma­lo su skep­tič­ni da će se to za­is­ta i do­go­di­ti. – Kas­ne sa svi­me. Pru­ga je tre­ba­la bi­ti za­vr­še­na pri­je mjesec da­na, sta­ru su ži­ča­ru po­če­li ru­ši­ti i ta­ko sve sto­ji, ne­ka­daš­nju do­nju pos­ta­ju još ni­su ni tak­nu­li. A još bi tre­ba­li, po pla­nu, ure­di­ti i či­tav Mi­ha­lje­vac, na­pra­vi­ti pod­zem­nu ga­ra­žu, ne­ma šan­se da stig­nu to sve u 365 da­na – za­klju­čio je To­mo Tr­sić iz Gra­ča­na, ko­ji pre­dvi­đa da će i no­va ži­ča­ra kas­ni­ti, i to, ni ma­nje ni vi­še, ne­go go­di­nu da­na. Iz Gra­da, pak, uvje­ra­va­ju ka­ko sve ide po pla­nu, či­tav pro­jekt, vri­je­dan čak 35 mi­li­ju­na eura, ne­će za­pe­ti. Ako se ra­do­vi i odu­lje, ka­žu, ne­će du­že od ne­ko­li­ko mje­se­ci, pa ako se na lje­to 2018. još ne­će mo­ći na Slje­me ži­ča­rom, na ski­ja­nje će se, si­gur­ni su, ići upra­vo saj­lom.

PROMATRAJU RADOVE Gle­da­mo svaki dan ka­ko na­pre­du­ju ra­do­vi na pru­zi, tre­ba­li su bi­ti go­to­vi pri­je mjesec da­na, ali odu­ži­lo se BARBARA BANEK ŠTE­TA ŠTO JE NISKOPODNA Do­živ­ljaj je bio do Do­lja ići pet­na­es­ti­com s jed­nim va­go­nom. Ma­lo mi je čak i žao što će sad bi­ti niskopodna MIHAEL GELO NA VRH AUTOMOBILOM Kao klin­ci stal­no smo iš­li na Slje­me, i to ta­daš­njim tra­mva­jem bro­jem “21”. Sad, ako odem, on­da odem automobilom IVAN BRANKOVIĆ

BORNA FILIĆ/PIXSELL

Užur­ba­no Sta­ri tra­mvaj pos­tao je proš­lost (li­je­vo); ure­đe­no no­vo okre­ti­šte na Do­lju (do­lje)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.