Trum­pov ge­ne­ral s 4 zvjez­di­ce ‘JFK’ uvo­di red u ‘lu­doj’ Bi­je­loj ku­ći

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Zo­ran Vi­tas

Mi­nis­tar do­mo­vin­ske si­gur­nos­ti s naj­kra­ćim sta­žem u po­vi­jes­ti John F. Kel­ly pre­uzeo je mjes­to še­fa osob­lja Bi­je­le ku­će zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net Do­nald Trump i nje­go­va eki­pa oz­bilj­no pri­je­te gle­da­nos­ti Igre pri­jes­to­lja! Ni­žu se kon­tro­verz­ni po­te­zi i ime­no­va­nja još kon­tro­verz­ni­jih li­ko­va na ključ­ne po­zi­ci­je oko ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka. Naj­no­vi­je je ime­no­va­nje Joh­na F. Kel­lyja na mjes­to še­fa osob­lja Bi­je­le ku­će i to na­kon što je ovaj od­s­lu­žio naj­kra­ći staž mi­nis­tra do­mo­vin­ske si­gur­nos­ti u 17 go­di­na ko­li­ko ono pos­to­ji, sa­mo šest mje­se­ci. I to ni­je sve, Kel­ly je pr­vi ge­ne­ral šef osob­lja Bi­je­le ku­će na­kon Alexan­de­ra Ha­iga ko­ji je taj posao ra­dio kod Ric­har­da Nixo­na. Od­mah se vi­di i ka­ko je Kel­ly zas­lu­žio po­vje­re­nje Do­nal­da Trum­pa, upra­vo je on zas­lu­žan za pri­lič­no br­zo od­lu­či­va­nje kod grad­nje zi­da na mek­sič­ko-ame­rič­koj gra­ni­ci. Po sve­mu se či­ni ka­ko je to bio je­di­ni pra­vi za­da­tak mi­nis­tra “ho­me­land se­cu­rityja” a s ob­zi­rom na ne­dav­nu Trum­po­vu naj­a­vu ka­ko ubr­zo sli­je­di grad­nja, oba­vio ga je efi­kas­no. Do­is­ta je kao u Igri pri­jes­to­lja smi­je­njen do­sa­daš­nji šef osob­lja Re­in­ce Pri­ebus. Trump je to uči­nio ne­ko­li­ko mi­nu­ta na­kon po­vrat­ka Air For­ce One­om iz Long Is­lan­da gdje je Pri­ebus sve vri­je­me pu­ta bio uz nje­ga ne ot­kri­va­ju­ći ni­ko­me što se us­tva­ri zbi­va, a mo­rao je iz­a­ći sku­tren na plju­šte­ću ki­šu bez ko­men­ta­ra, sjeo u služ­be­ni auto­mo­bil i uda­ljio se u ne­poz­na­tom smje­ru. Od­lu­ku je, na­rav­no, Trump od­mah objavio na Twit­te­ru. Na­kon to­ga iz­a­šao je na ki­šu i okup­lje­nim no­vi­na­ri­ma pri­op­ćio od­lu­ku is­pod ve­li­kog ki­šo­bra­na hva­le­ći i od­la­ze­ćeg i no­vog še­fa svo­jeg osob­lja u pred­sjed­nič­koj re­zi­den­ci­ji. Pri­ebu­su se pri­go­va­ra­lo ka­ko ni­je us­pio uves­ti re­da u Bi­je­loj ku­ći te mu je Trump pri­je dva tjed­na re­kao da će bi­ti smi­je­njen. Za­in­tri­gi­ran, od­nos­no uvje­ren od lju­di oko nje­ga da je pos­tav­lja­nje ge­ne­ra­la ma­ri­na­ca s če­ti­ri zvjez­di­ce po­put Joh­na Kel­lyja najbolja od­lu­ka, taj mu je posao pri­je par da­na i po­nu­dio, a ovaj pri­hva­tio. S dru­ge stra­ne, Re­in­ce Pri­ebus svo­jim je su­rad­ni­ci­ma po­vje­rio ka­ko će po­nu­di­ti os­tav­ku pred­sjed­ni­ku na­kon što ga je jav­no iz­vri­je­đao no­vi di­rek­tor ko­mu­ni­ka­ci­ja Bi­je­le ku­će Anthony Scaramucci. Ni­je sti­gao. Ne­tr­pe­lji­vost dvo­ji­ce lju­di bli­skih Trum­pu oči­ta je. Huf­fin­g­ton Post kon­kre­ti­zi­ra i izvor ko­ji da­ti­ra još s po­čet­ka go­di­ne. Na­vod­no je biz­ni­smen Scaramucci svoj udio u hed­ge fon­du SkyBrid­ge ki­ne­skoj gru­pa­ci­ji HNA pro­dao po uve­ća­noj ci­je­ni. To je Pri­ebus is­ko­ris­tio ka­ko bi ga otra­čao kod Trum­pa na­vo­de­ći da mu je u slu­ča­ju Sca­ra­muc­ci­je­va ime­no­va­nja otvo­ren bok pre­ma Ki­ne­zi­ma. No, bo­ga­ti je biz­ni­smen ko­ji je ot­pri­je za­du­žio Trum­pa vje­što kon­tri­rao i sa­da Re­in­cea Pri­ebu­sa, od­nos­no “Pe­ni­sa”, ka­ko ga je Scaramucci zvao, vi­še ne­ma u Bi­je­loj ku­ći.

Upra­vo je J. F. Kel­ly zas­lu­žan za br­zu od­lu­ku o grad­nji zi­da na mek­sič­koj gra­ni­ci 'IMAM DIGITALNE TRAGOVE' Vr­lo br­zo će­mo to po­čis­ti­ti, OK? Znam tko me cin­kao. Imam digitalne tragove o to­me i pre­ma FBI-u ANTHONY SCARAMUCCI di­rek­tor ko­mu­ni­ka­ci­ja Bi­je­le ku­će

The mo­ve co­mes as a le­ading “tri­al by X fac­tor”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.