Da­čić: Po­se­ban sta­tus za sr­p­sku ba­šti­nu na Ko­so­vu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H) (H)

Sr­bi­jan­ski šef di­plo­ma­ci­je i pr­vi pot­pred­sjed­nik vla­de Ivi­ca Da­čić oci­je­nio je ju­čer u autor­skom tek­s­tu u Bli­cu da bi re­zul­tat di­ja­lo­ga o Ko­so­vu mo­gao bi­ti do­go­vor o traj­nom raz­gra­ni­če­nju i us­pos­ta­vi po­seb­nog sta­tu­sa za sr­p­sku ba­šti­nu na Ko­so­vu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.