36,5 %

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Za Pa­ho­ra Ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra u Slo­ve­ni­ji, re­iz­bor Bo­ru­ta Pa­ho­ra ko­ji i da­lje va­ži za fa­vo­ri­ta vi­še ni­je sa­svim iz­vjes­tan, ba­rem ne u pr­vom kru­gu, ka­ko se to či­ni­lo do­ne­dav­no, po­ka­zu­je an­ke­ta ljub­ljan­skog De­la. Pa­ho­ru bi če­ti­ri mje­se­ca pred iz­la­zak na bi­ra­li­šta svoj glas da­lo 36,5 pos­to is­pi­ta­ni­ka pa bi bio po­tre­ban dru­gi iz­bor­ni krug. U nje­mu bi se sa­daš­nji pred­sjed­nik su­če­lio s Mar­ja­nom Ša­re­com, gra­do­na­čel­ni­kom Kam­ni­ka, ko­je­ga bi u pr­vom kru­gu po­dr­ža­lo 20,6 pos­to bi­ra­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.