Tes­ti­ra­li sus­tav za obra­nu od “atom­skog” Ki­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve us­pješ­no su is­pi­ta­le sus­tav za obra­nu od ba­lis­tič­kih pro­jek­ti­la, u okol­nos­ti­ma kri­ze sa Sje­ver­nom Ko­re­jom ko­ja je u pe­tak is­pa­li­la in­ter­kon­ti­nen­tal­ni pro­jek­til. “Atom­ski” Kim tvr­di da mo­že ga­đa­ti ame­rič­ki te­ri­to­rij.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.