U šest mje­se­ci Hrvati u zlato uložili 30 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Tomislav Pili/PD

Ove go­di­ne Au­ro Do­mus oče­ku­je uku­pan pri­hod od inves­ti­cij­skog zla­ta od 60 mi­li­ju­na ku­na U pr­vih šest mje­se­ci, pro­da­jom inves­ti­cij­skog zla­ta i sre­bra os­tva­re­no je 30,2 mi­li­ju­na ku­na prihoda, što je u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne, ka­da je pro­met iz­no­sio 16,5 mi­li­ju­na ku­na, go­to­vo dvos­tru­ko bo­lji re­zul­tat, po­ka­zu­ju po­da­ci Au­ro Do­mu­sa. Di­rek­tor pos­lov­ni­ca Goran Sko­či­lić ka­že ka­ko je uku­pan proš­lo­go­diš­nji pri­hod iz­no­sio 40 mi­li­ju­na ku­na. – Vje­ru­jem da će­mo ove go­di­ne do­se­ći 60 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­nos­ti pro­da­nih pro­izvo­da – is­tak­nuo je Sko­či­lić. Naj­ve­ći in­te­res ku­pa­ca je za du­ka­te či­ja se vri­jed­nost, ovis­no o ve­li­či­ni, kre­će od oko 1100 pa do 4000 ku­na, zlat­ni­ke od un­ce vri­jed­ne oko 9000 ku­na, ali i zlat­ne po­lu­ge od 100 i 250 gra­ma s ci­je­nom od 27.000 ku­na, pa do go­to­vo 70.000 ku­na. Naj­v­rjed­ni­ji pro­izvo­di su zlat­ne po­lu­ge od ki­lo­gra­ma či­ja se ci­je­na mo­že kre­ta­ti i do 280.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.