$ / ku­na 6,315

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Jadranka Dozan/PD

Dok je Za­ba iz­dvo­ji­la 880 mi­li­ju­na ku­na re­zer­va­ci­ja, u PBZ-u su ti tro­ško­vi bi­li 330 mil. i na po­lu­go­di­štu is­ka­zao je go­to­vo du­plo ve­ću do­bit jadranka.dozan@pos­lov­ni.hr Pos­te­pe­no kom­ple­ti­ra­nje sli­ke pos­lo­va­nja ba­na­ka u pr­vom po­lu­go­di­štu po­t­vr­đu­je da su nji­ho­vi re­zul­ta­ti u zna­ku po­ve­ća­nih is­pra­va­ka vri­jed­nos­ti i iz­dva­ja­nja re­zer­va­ci­ja za gu­bit­ke, u pr­vom re­du po pla­sma­ni­ma ko­mi­ten­ti­ma po­ve­za­nim s kri­zom Agro­ko­ra. Na­kon što je Za­gre­bač­ka ban­ka još u pe­tak obja­vi­la iz­vješ­će ko­je je po­ka­za­lo sna­žan pad do­bi­ti upra­vo na ra­čun go­le­mih re­zer­va­ci­ja, u po­ne­dje­ljak je svo­je iz­vješ­će Za­gre­bač­koj bur­zi po­das­tr­la i Pri­vred­na ban­ka Za­greb, či­ji je pad do­bi­ti bio osjet­no ma­nji. Hr­vat­ska po­štan­ska ban­ka, pak, zbog zna­čaj­nih je re­zer­va­ci­ja i is­pra­va­ka vri­jed­nos­ti re­zul­tat­ski ot­kli­za­la u gubitak. Po­sve je iz­vjes­no da će ban­kar­ski sek­tor u cje­li­ni i na po­lu­go­di­štu i na ra­zi­ni ci­je­le 2017. za­bi­lje­ži­ti znat­no lo­ši­ji re­zul­tat ne­go la­ni, kad je imao ‘po­zi­ti­van od­bi­ja­nac’ u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu obi­lje­že­nu ve­li­kim re­zer­va­ci­ja­ma zbog slu­ča­ja fra­nak. Opre­zan pris­tup gle­de re­zer­va­ci­ja ban­ka­ma je već ra­ni­je su­ge­ri­ra­la i sre­diš­nja ban­ka, a či­ni se da su ba­rem vo­de­će i pri­mi­je­ni­le pre­po­ru­ku o 50 pos­to re­zer­va­ci­ja za zaj­mo­ve Agro­ko­ru i s njim eko­nom­ski po­ve­za­nim tvrt­ka­ma. PBZ je na­kon lanj­skih 675 mi­li­ju­na ku­na po­lu­go­diš­nje ne­to do­bi­ti, ove go­di­ne is­ka­zao za ne­što vi­še od če­t­vr­ti­ne ma­nju do­bit (492,3 mi­li­ju­na), a slič­no je i na ra­zi­ni Gru­pe, ko­joj je s lanj­skih 829 mi­li­ju­na do­bit sma­nje­na na 607 mi­li­ju­na. Prak­tič­no u ci­je­los­ti pad do­bi­ti po­s­lje­di­ca je po­ve­ća­nih tro­ško­va is­pra­va­ka vri­jed­nos­ti i re­zer­vi­ra­nja za gu­bit­ke; la­ni su bi­li ma­nji od 120 mi­li­ju­na, a ove go­di­ne 329 mi­li­ju­na. Dak­le, mi­mo tih tro­ško­va PBZ je os­tva­rio bo­lji ope­ra­tiv­ni re­zul­tat. Bla­gi po­rast os­tva­rio je kod ne­to

PBZ je na­kon lanj­skih 675 mi­li­ju­na ku­na po­lu­go­diš­nje ne­to do­bi­ti, ove go­di­ne is­ka­zao 492,3 mi­li­ju­na

Tomislav Vu­ić ma­la utje­ha da su u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne pre­po­lo­vi­li iz­lo­že­nost Agro­ko­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.