Pr­sten se iz udru­ge pro­met­nuo u po­kret ko­ji gra­di mos­to­ve iz­me­đu Her­ce­go­vi­ne i Bos­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Jo­zo Pav­ko­vić

Upri­vat­noj re­ži­ji ne­dav­no su se na jed­nom iz­le­tu oku­pi­li naj­važ­ni­ji duž­nos­ni­ci Hr­va­ta iz BiH. Njih dva­de­se­tak. Do­ma­ći­ni iz Po­sa­vi­ne, gos­ti uglav­nom iz Her­ce­go­vi­ne. Svi oni, po­dri­je­tlom iz BiH, doš­li su na jed­no pri­vat­no ima­nje u za­le­đe Se­nja, u Hr­vat­sku. Do­ma­ći­ni su bi­li pr­vi lju­di udru­ge “Pr­sten”, a gos­ti vo­de­ći hr­vat­ski po­li­ti­ča­ri i dru­gi duž­nos­ni­ci iz BiH. Vod­stvo Hr­vat­skog na­rod­nog sa­bo­ra (HNS) iz BiH. Mi­ji Ma­ri­ću, Pa­vi Zu­ba­ku, Mar­ku Pi­pu­ni­ću, Ivi­ci Nu­iću (“Pr­sten”) iz­let s HNS-ov­ci­ma ni­je bio sa­mo že­lja za pri­vat­nim okup­lja­njem. Htje­li su i na ta­kav pri­va­tan na­čin ja­ča­ti mos­to­ve Hr­va­ta Po­sa­vi­ne, Bos­ne, Her­ce­go­vi­ne. Pr­sten je pri­je 12 go­di­na za­miš­ljen kao or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja će okup­lja­ti Hr­va­te Bo­san­ske Po­sa­vi­ne i sre­diš­nje Bos­ne. Svih ovih go­di­na is­pu­nja­va tu ulo­gu, ali i snažno pro­mi­če kul­tur­nu i gos­po­dar­sku su­rad­nju iz­me­đu Hr­va­ta u obje do­mo­vi­ne. U mno­go če­mu su nje­go­vi čla­no­vi us­pje­li pro­ves­ti sve ide­je ko­je su za­cr­ta­li pri os­nut­ku. Dug je po­pis ono­ga što su po­kre­nu­li, re­ali­zi­ra­li, iz­lo­bi­ra­li ili is­fi­nan­ci­ra­li. Od zak­la­de ko­ja fi­nan­ci­ra stu­den­te, do broj­nih hu­ma­ni­tar­nih ak­ci­ja za su­na­rod­nja­ke u BiH, znans­tve­nih i po­du­zet­nič­kih pro­je­ka­ta. Da­nas, dva­na­est go­di­na pos­li­je, Pr­sten je na­dras­tao sve ono što je za­pi­sao u svom Sta­tu­tu. Ni­je vi­še ni re­gi­onal­ni, ni ne­po­li­tič­ki, a go­to­vo ni udru­ga. Vi­še je od sve­ga to­ga. Pos­tao je po­kret. U stra­te­škom umre­ža­va­nju svih Hr­va­ta. Ne­po­li­ti­čan je sa­mo u svom na­zi­vu. No, Pr­sten ite­ka­ko, na je­dan sup­ti­lan na­čin, pro­mo­vi­ra i mno­ge druš­tve­ne i po­li­tič­ke do­ga­đa­je te utje­če na njih. Nje­go­vi čla­no­vi su i zbog to­ga što su udru­že­ni u Pr­sten za­uze­li po­li­tič­ke duž­nos­ti, pos­ta­li moć­ni gos­po­dar­stve­ni­ci ili utje­caj­ni druš­tve­ni dje­lat­ni­ci. Za­jed­no su iz­ras­ta­li. Oni su pos­ta­li moć­ni što su dio Pr­ste­na, a Pr­sten je utje­ca­jan što su mu oni čla­no­vi. U Pr­ste­nu, kao i sva­koj dru­goj or­ga­ni­za­ci­ji, me­đu čla­no­vi­ma ima i onih ko­ji na raz­li­či­te na­či­ne pro­miš­lja­ju na­čin dje­lo­va­nja. Ta udru­ga je zbog re­gi­onal­nog ka­rak­te­ra la­ko mo­gla upas­ti u zam­ku obra­ču­na s dru­gom re­gi­jom u toj do­mo­vi­ni - Her­ce­go­vi­nom. Mo­žda je upra­vo to ne­ki­ma i bio mo­tiv da os­nu­ju udru­gu ko­ja će okup­lja­ti bo­san­ske Hr­va­te. Oso­bi­to što se na­kon ra­ta stvo­rio ste­re­otip ka­ko su za sve ne­vo­lje bo­san­skih Hr­va­ta kri­vi Her­ce­gov­ci. Za­hva­lju­ju­ći mu­dros­ti vod­stva, des­truk­tiv­no nas­tro­je­ne se uvje­ri­lo ka­ko se sa­mo za­jed­niš­tvom mo­že iz­bo­ri­ti op­s­toj­nost hr­vat­skog na­ro­da u BiH. Pr­sten se upra­vo na ru­še­nju ani­mo­zi­te­ta eta­bli­rao kao most iz­me­đu Hr­va­ta Bos­ne, Po­sa­vi­ne, Her­ce­go­vi­ne, Hr­vat­ske. To mu je da­lo na­ci­onal­ni auto­ri­tet glo­bal­no­ga zna­če­nja. Zbog sve­ga to­ga i da­naš­nja oče­ki­va­nja od te udru­ge da­le­ko nad­ma­šu­ju ono što pi­še u Sta­tu­tu. To je, pri­je sve­ga, stra­te­ška si­ner­gi­ja s Hr­vat­skim na­rod­nim sa­bo­rom u BiH i svim re­le­vant­nim hr­vat­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma u obje do­mo­vi­ne. Ne­po­li­tič­ka bo­san­ska udru­ga je ite­ka­ko po­treb­na rav­no­te­ža her­ce­go­vač­kim po­li­ti­ča­ri­ma. Hr­vat­ske stran­ke, ko­je do­mi­nant­no ima­ju sje­di­šte u Her­ce­go­vi­ni, s auto­ri­te­ti­ma bo­san­skih Hr­va­ta, od­nos­no udru­gom “Pr­sten”, i dru­gim re­fe­rent­nim na­ci­onal­nim i vjer­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma, mo­gu stvo­ri­ti kri­tič­nu ma­su hr­vat­skog za­jed­niš­tva iz ko­jeg će iz­ras­ta­ti jas­na stra­te­gi­ja ko­ju će po­djed­na­ko svo­jom do­živ­lja­va­ti i Po­sa­vi­na i Her­ce­go­vi­na i Bos­na. Plan nes­tan­ka Hr­va­ta u BiH nji­ho­vi ne­pri­ja­te­lji po­naj­vi­še gra­de na po­dje­la­ma me­đu sa­mim Hr­va­ti­ma. Te pu­ko­ti­ne u mno­go če­mu Hrvati i sa­mi pro­dub­lju­ju. Zas­li­jep­lje­ni pro­pa­gan­dom me­đu­sob­no se op­tu­žu­ju, a da za to čes­to ne­ma­ju ar­gu­me­na­ta. Mrž­nju po­ti­ču i oni što bi tre­ba­li pro­po­vi­je­da­ti lju­bav. Me­ga­fon im dr­že naj­ve­ći ne­pri­ja­te­lji Hr­va­ta. U za­glu­šu­ju­ćoj bu­ci op­tuž­bi sve dub­lje is­pod po­ru­še­nih mos­to­va to­nu u pro­va­li­ju nes­tan­ka. Dra­ma­ti­čan za­okret na pu­tu op­s­tan­ka mo­že se na­pra­vi­ti grad­njom za­jed­niš­tva. Is­kre­nog. U ko­je­mu će kao ne­ka­da unu­tar is­tog na­ro­da prev­la­da­ti lju­bav. Za­to pri­vat­no okup­lja­nje Pr­ste­na i HNS-a u “ko­li­jev­ci bu­re” stra­te­ški je na­ci­onal­no važ­no. Za mir­no­dop­ske Olu­je. Bor­ba za hr­vat­sko za­jed­niš­tvo u mno­go če­mu će ovi­si­ti i o osob­nim od­no­si­ma. Upra­vo u tak­vom du­hu Ma­rić, Zu­bak, Pi­pu­nić i Nu­ić bi­ra­li su gos­te za ve­če­ru. Jer, za stva­ra­nje ide­al­nog bra­ka Her­ce­go­vi­ne i Bos­ne potrebno je obos­tra­no upoz­na­va­nje, ra­zu­mi­je­va­nje, do­go­va­ra­nje, uva­ža­va­nje, lju­bav i, na­rav­no, kao i za svaki brak - Pr­sten.

Upra­vo na ru­še­nju re­gi­onal­nih ani­mo­zi­te­ta unu­tar hr­vat­skog kor­pu­sa Pr­sten se eta­bli­rao kao most iz­me­đu Hr­va­ta Po­sa­vi­ne, Her­ce­go­vi­ne, Bos­ne i Hr­vat­ske. To mu je da­lo na­ci­onal­ni auto­ri­tet glo­bal­no­ga zna­če­nja

Su­sret dva­de­se­tak čel­nih lju­di Pr­ste­na i HNS-a bio je mno­go vi­še od pri­vat­nog dru­že­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.