Za­što SDP ni­je bio u Sr­bu “gdje mu je mjes­to”

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Obi­lje­ža­va­nje Da­na us­tan­ka u Sr­bu, ko­jeg su svo­je­dob­no pro­mo­vi­ra­li pred­sjed­ni­ci dr­ža­ve i Hr­vat­skog sa­bo­ra Ivo Jo­si­po­vić i Lu­ka Be­bić, ove go­di­ne bi­lo je re­di­ku­loz­no jer je kao je­di­na po­li­tič­ka zvi­jez­da nas­tu­pio Stje­pan Me­sić, po pr­vi put na­kon što je u si­ječ­nju objav­lje­na snim­ka nje­go­va go­vo­ra o NDH i Ja­se­nov­cu 1992. u Nov­skoj, zbog če­ga je Sa­vez an­ti­fa­šis­tič­kih bo­ra­ca i an­ti­fa­šis­ta RH (SABA) pri­hva­tio nje­go­vu os­tav­ku na mjes­to po­čas­nog pred­sjed­ni­ka. I pred­sjed­nik Sr­p­skog na­rod­nog vi­je­ća Mi­lo­rad Pu­po­vac, ko­ji ne mo­že opros­ti­ti Zlat­ku Ha­san­be­go­vi­ću što je u mla­de­nač­koj do­bi no­sio na gla­vi ka­pu za ko­ju mu, una­toč nje­go­vu jav­nom de­man­ti­ju, ne vje­ru­je da ni­je bi­la us­ta­ška, opros­tio je Me­si­ću sve re­vi­zi­onis­tič­ke uža­se ko­je je iz­go­vo­rio u Nov­skoj kao 58-go­diš­njak i je­dan od vo­de­ćih hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra. Ti­me je ose­buj­na po­li­tič­ka ka­ri­je­ra po­pri­mi­la ne­vje­ro­jat­ne obli­ke za ci­vi­li­zi­ra­ne de­mo­kra­ci­je. Me­sić ni­je go­vo­rio o flo­sku­la­ma, već o to­mu da je i Ti­to znao da je Ja­se­no­vac “fal­si­fi­kat” jer je tre­ba­lo pri­ka­za­ti što ve­će žr­tve pa ga sto­ga ni­kad ni­je po­sje­tio, te da su žr­tve u tom lo­go­ru na­la­zi­le spas. “Ne­moj­te se za­va­ra­va­ti, Ja­se­no­vac je ra­dio pos­li­je ra­ta još dvi­je go­di­ne”, re­kao je

I pred­sjed­nik Sr­p­skog na­rod­nog vi­je­ća Mi­lo­rad Pu­po­vac opros­tio je Me­si­ću sve iz­re­če­ne re­vi­zi­onis­tič­ke uža­se pa i da je Ja­se­no­vac “fal­si­fi­kat” za ko­ji je znao i Ti­to

Me­sić pre­ma snim­ka­ma ču­va­nim od jav­nos­ti 25 go­di­na. Po ocje­ni mno­gih, taj skan­da­loz­ni re­vi­zi­oni­zam iz bo­ga­tog Me­si­će­va us­ta­škog re­per­to­ara s po­čet­ka de­ve­de­se­tih, od­gle­dan je već go­to­vo 300.000 pu­ta. Una­toč to­mu Me­sić ne pres­ta­je do­bi­va­ti po­čas­ti. U (is­toč­nom) Mos­ta­ru je ne­dav­no do­bio na­gra­du “Pe­ace Con­nec­ti­on 2017.” za sve što je uči­nio za us­pos­ta­vu mi­ra i ob­no­vu Mos­ta­ra, pa je ta­ko do­bio pri­li­ku re­ći ka­ko mu je po­se­bi­ce važ­no do­bi­ti tak­vo priz­na­nje kao pro­tu­te­žu nas­to­ja­nji­ma da se re­la­ti­vi­zi­ra­ju rat­ni zlo­či­ni i otvo­re­no ve­li­ča­ju nje­go­vi po­či­ni­te­lji. “Zdra­ve sna­ge re­gi­ona” ni­su ta­da u or­ga­ni­za­ci­ji An­ti­fa­šis­tič­ke li­ge po­zi­va­ne da to spri­je­če, kao što su “zbog sra­mo­te za grad Za­greb” to ra­di­le u slu­ča­ju Ja­ko­va Sed­la­ra zbog filma “Ja­se­no­vac – is­ti­na”, u ko­ji bi se su­de­ći po kri­ti­ka­ma Me­si­ćev vi­deo iz Nov­ske ja­ko do­bro uk­lo­pio. Šu­tje­le su ta­da i buč­ne SDP-ov­ke Alek­san­dra Ko­la­rić, Kris­ti­na Ikić Ba­ni­ček... Svi­ma im je pri­hvat­lji­vo objaš­nje­nje ina­če no­tor­no dr­č­nog Me­si­ća da je ta­da bio za­pra­vo sa­mo stra­nač­ki pos­luš­nik. “Re­cik­li­rao sam ono što je bi­la po­li­ti­ka ta­da vla­da­ju­će stran­ke”, “od me­ne kao vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­nog duž­nos­ni­ka HDZ-a oče­ki­va­lo se da je sli­je­dim”, “ja sam u Nov­skoj znao da go­vo­rim “dr­žav­nu is­ti­nu” ko­ja je bi­la ne­is­ti­na no po­la­zio sam od pret­pos­tav­ke da na to­me mjes­tu, u to­me tre­nut­ku i u ono­me druš­tvu, tre­ba ta­ko go­vo­ri­ti”..., ni­zao je Me­sić. I baš u to vri­je­me taj po­li­tič­ki us­ta­ša, a za­pra­vo stra­nač­ki pol­tron, tre­ba­li bi vje­ro­va­ti, is­to­dob­no se su­prot­sta­vio stra­nač­kim moć­ni­ci­ma, pa i Tuđ­ma­nu. Na­ime, ne­dav­no gos­tu­ju­ći na tri­bi­ni ta­ko­đer u Mos­ta­ru, tje­dan da­na uoči do­bi­va­nja priz­na­nja, Me­sić je objavio još jed­nu od svo­jih “nak­nad­nih po­vi­jes­nih is­ti­na” u sti­lu Broja 1. Baš se za tu pri­go­du na­kon to­li­kih go­di­na do­sje­tio, i to baš uoči obja­ve pra­vo­moć­ne pre­su­de za “zlo­či­nač­ki pot­hvat u BiH”, da je Tuđ­man pr­vo htio da ne us­pi­je re­fe­ren­dum o neo­vis­nos­ti BiH održan 29. ve­lja­če i 1. ožuj­ka 1992. Zna­či, ni­ti mjesec da­na na­kon pre­da­va­nja o Ja­se­nov­cu i NDH, Me­sić je spa­sio BiH od po­dje­le jer, ka­ko sa­da tvr­di, na nje­go­vu in­ter­ven­ci­ju Tuđ­man i HDZ po­zva­li su Hr­va­te u BiH da iz­a­đu na re­fe­ren­dum ko­ji je sto­ga i us­pio. To što su hr­vat­ski an­ti­fa­šis­ti u obra­ni “po­vi­jes­nog us­tan­ka” kad se do­go­dio zlo­čin nad sto­ti­na­ma Hr­va­ta, kad su ubi­ja­na dje­ca, na raž­nju is­pe­čen sve­će­nik Ju­raj Gos­pod­ne­tić..., spa­li na Me­si­će­vu po­dr­šku, go­vo­ri nam s kak­vim se pro­ble­mi­ma su­oča­va­ju jer se ni­su u sta­nju od­mak­nu­ti ni­ti od zlo­či­nač­kih ko­mu­nis­tič­kih mi­to­va, sim­bo­la... Iako je dr­žav­ni vrh oči­gled­no pos­lao jas­nu po­li­tič­ku po­ru­ku ti­me što ni­su pos­la­li ni­ti iz­as­la­ni­ke na pros­la­vu da­na us­tan­ka 27. sr­p­nja 1941. go­di­ne u Srb, to s ob­zi­rom na okol­nos­ti i ni­je ne­ka vi­jest čak i za one ko­ji po­li­tič­ka do­ga­đa­nja ne pra­te iz opu­šte­ne ljet­ne per­s­pek­ti­ve. Oso­bi­to jer su pri­je to­ga pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke, te pred­sjed­ni­ci Hr­vat­skog sa­bo­ra i Vla­de kao svo­je iz­as­la­ni­ke pos­la­li is­tar­skog žu­pa­na Val­te­ra Fle­gu, Ja­se­na Me­si­ća i mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va Da­vo­ra Bo­ži­no­vi­ća na sve­ča­no obi­lje­ža­va­nje Da­na an­ti­fa­šis­tič­ke borbe 22. lip­nja u Bre­zo­vi­cu. Na­ime, oči­to je pro­blem pred­sjed­ni­ka SABA Fra­nje Ha­bu­li­na, što sma­tra da je zas­lu­že­no is­ka­zi­va­nje po­što­va­nja Pr­vom si­sač­kom par­ti­zan­skom odre­du ipak lo­kal­nog ka­rak­te­ra od­nos­no na­go­vje­štaj ono­ga što će tek do­ći, a to je us­ta­nak u Sr­bu. A vi­jest je što su ja­ke sna­ge SDP-a pre­dvo­đe­ne Da­vo­rom Ber­nar­di­ćem bi­le u Bre­zo­vi­ci, dok ih na pros­la­vi us­tan­ka ni­je bi­lo, iako je Ber­nar­dić pre­ma pi­sa­nju No­vos­ti u ve­lja­či na tri­bi­ni “SDP i Sr­bi” re­kao: “SDP-u je mjes­to na obi­lje­ža­va­nju Da­na us­tan­ka na­ro­da Hr­vat­ske u Sr­bu”.

To što su hr­vat­ski an­ti­fa­šis­ti u obra­ni “po­vi­jes­nog us­tan­ka” kad se do­go­dio zlo­čin nad sto­ti­na­ma Hr­va­ta, ubi­ja­na dje­ca i na raž­nju is­pe­čen sve­će­nik Ju­raj Gos­pod­ne­tić..., spa­li sa­mo na Me­si­će­vu po­dr­šku, go­vo­ri nam s kak­vim se pro­ble­mi­ma su­oča­va­ju jer se ni­su u sta­nju od­mak­nu­ti ni­ti od zlo­či­nač­kih ko­mu­nis­tič­kih mi­to­va i sim­bo­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.