Uje­di­ni li Trump re­pu­bli­kan­ce i de­mo­kra­te, da­ni su mu od­bro­ja­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Ma­ri­na Še­rić

Bi­je­la ku­ća, je­dan od naj­ve­ćih cen­ta­ra svjet­ske po­li­tič­ke mo­ći pre­tvo­rio se u re­ality show. I to u sa­svim odre­đe­ni re­ality – u “Pri­prav­ni­ka”. Pred­sjed­nik Do­nald Trump na is­ti na­čin kao što je to ra­dio u svom po­pu­lar­nom re­alityju, u pra­vil­nim raz­ma­ci­ma oda­bi­re ne­ko­ga tko će do­bi­ti no­gu. Kri­te­ri­ji su sa­mo nje­mu poz­na­ti, no ipak se mo­že nas­lu­ti­ti da je nje­gov glav­ni kri­te­rij pri iz­ba­ci­va­nju “na­tje­ca­te­lja” iz Bi­je­le ku­će lo­jal­nost nje­mu osob­no. Ne Re­pu­bli­kan­skoj stran­ci ko­joj i sam pri­pa­da, ne­go is­klju­či­vo nje­mu i nje­go­vim ci­lje­vi­ma. Pro­tek­li tje­dan bio je iz­u­zet­no te­žak i je­dan od ključ­nih. Test ni­je proš­lo če­tve­ro “kan­di­da­ta” – dvo­ji­ca za­to što su iz­a­bra­la va­ri­jan­tu u ko­joj os­ta­ju vjer­ni stran­ci u ko­joj su po­li­tič­ki sta­sa­li, a dvo­je za­to što ni­su oprav­da­li Trum­po­vo po­vje­re­nje iako su s njim bi­li od sa­mog po­čet­ka kam­pa­nje i vr­lo zas­luž­ni za nje­gov ula­zak u Bi­je­lu ku­ću. Od ova dva lo­ma važ­ni­ji je onaj ko­ji se do­go­dio iz­me­đu re­pu­bli­kan­skog pred­sjed­ni­ka i Re­pu­bli­kan­ske stran­ke. Re­in­ce Pri­ebus, sa­da već biv­ši šef Trum­po­va ka­bi­ne­ta, bio je po­s­ljed­nje čvr­sto stra­nač­ko si­dro u Bi­je­loj ku­ći na­kon što ju je ne­dav­no na­pus­tio glas­no­go­vor­nik Se­an Spi­cer. Pri­ebus, ko­ji je do­ne­dav­no bio pred­sjed­nik re­pu­bli­kan­skog na­ci­onal­nog kon­gre­sa, čo­vjek je ko­ji je pris­tu­pio Trum­pu u tre­nu­ci­ma ka­da se či­ni­lo da u stran­ci jača ona stru­ja ko­ja že­li po sva­ku ci­je­nu os­po­ri­ti Trum­pu no­mi­na­ci­ju za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta. Bi­la je to ve­li­ka us­lu­ga na ko­ju je Trump tre­bao uz­vra­ti­ti is­tom mje­rom. Po­zi­ci­ja še­fa ka­bi­ne­ta, od­nos­no oso­be ko­ja je od­go­vor­na za pro­vo­đe­nje pred­sjed­ni­ko­ve po­li­ti­ke u dje­lo, či­ni­la se kao dos­tat­na za­hva­la. No u sa­mo šest mje­se­ci mno­go se to­ga pro­mi­je­ni­lo. Re­pu­bli­kan­ci, oso­bi­to oni u Se­na­tu, mi­ni­ra­li su broj­ne stva­ri ko­je su pred­sjed­ni­ku bi­le iz­u­zet­ni bit­ne po­put ru­še­nja omra­že­ne Oba­mi­ne zdrav­s­tve­ne re­for­me. Bi­la je to vje­ro­jat­no kap ko­ja je pre­li­la Trum­po­vu iona­ko plit­ku i ma­le­nu ča­šu. Iako no­mi­nal­no još ni­je is­tu­pio iz stran­ke, uda­lja­va­nje lju­di ko­ji joj pri­pa­da­ju, u os­no­vi sig­na­li­zi­ra da ni s re­pu­bli­kan­ci­ma vi­še ne ža­li ima­ti pos­la jer mu ni­su lo­jal­ni. On je na Pri­ebu­so­vo mjes­to ime­no­va utje­caj­nog ge­ne­ra­la Joh­na Kel­lyja, ko­ji je do sa­da bio mi­nis­tar do­mo­vin­ske si­gur­nos­ti. Iako Trump go­vo­ri o nje­go­vim ve­li­ki zas­lu­ga­ma za obuz­da­va­nje le­gal­ne imi­gra­ci­je iz Mek­si­ka, već se šu­ška da je Trump nje­ga s to­ga mjes­ta po­vu­kao u Bi­je­lu ku­ću ka­ko bi ga se mo­gao lak­še ri­je­ši­ti. Pred­sjed­nik bi se ta­ko­đer vr­lo ra­do ri­je­šio i mi­nis­tra pra­vo­su­đa Jef­fa Se­ssi­on­sa, ko­ji je s nji­me bio od sa­mog po­čet­ka, ali ga sa­da zbog ras­tu­će afe­re Ru­ssi­aga­te vi­di kao iz­rav­nu opas­nost i opterećenje. Ne­za­do­vo­ljan je i mi­nis­trom obra­ne Ja­me­som Mat­ti­som, dr­žav­ni taj­nik Rex Til­ler­son po­sred­no je po­ru­čio da mu je dos­ta skup­lja­nja Trum­po­va sme­ća po svi­je­tu. Ako se od­lu­či ri­je­ši­ti Se­ssi­on­sa, u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma mo­glo bi se do­go­di­ti ne­što što se već dos­ta du­go ni­je dogodilo – me­đus­tra­nač­ka su­rad­nja iz­me­đu re­pu­bli­ka­na­ca i de­mo­kra­ta. Do­go­di li se to, opo­ziv Do­nal­da Trum­pa mo­gao i bi­ti sa­mo pi­ta­nje pro­ce­du­re.

Dr­žav­ni taj­nik Rex Til­ler­son po­sred­no je po­ru­čio da mu je dos­ta skup­lja­nja Trum­po­va sme­ća po svi­je­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.