STU­DENT­SKI FILM

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Pos­ta­vi­li smo cilj da pot­pu­no za­okru­ži­mo uvid u re­gi­onal­nu ki­ne­ma­to­gra­fi­ju i pro­duk­ci­ju. Ove go­di­ne po­kre­će­mo no­vi, na­tje­ca­telj­ski pro­gram za stu­dent­ski film

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.