IMAM VI­DE­OS­POT, DAK­LE POS­TO­JIM, PRAVILO JE GLAZBENOG BIZNISA

U ERI OSAM­DE­SE­TIH SNIMLJENI SU I DA­NAS NAJPOPULARNIJI SPOTOVI

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Glaz­ba i vi­deo

Vi­de­oudar na sva ču­la po­čeo je pri­je­no­si­ma kon­ce­ra­ta po­put Li­ve Ai­da na ko­jem je pje­vao i ‘The Boss’

Ubr­za­ni ra­zvoj teh­no­lo­ških mo­guć­nos­ti ko­mu­ni­ka­ci­je i in­dus­tri­je za­ba­ve uzeo je ma­ha do te mje­re da je od osam­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća za­po­čeo vi­de­oudar na sva ču­la, s na­va­lom iz­rav­nih te­le­vi­zij­skih pri­je­no­sa po­put Li­ve Ai­da na sve kon­ti­nen­te, s uži­vo pre­no­še­nim do­dje­la­ma svih mo­gu­ćih priz­na­nja, od Gram­myja i Os­ca­ra, do MTV , VH-1 na­gra­da i slič­nih. Ka­ko stva­ri sto­je kod nas? S ob­zi­rom na pad pro­da­je CD-a i sma­nje­nu mo­guć­nost le­gal­ne digitalne ku­po­vi­ne pje­sa­ma, pri­ča se sve­la na stre­aming ser­vi­se „za slu­ša­nje“, te te­le­vi­zi­ju i kom­pju­tor­ske ekra­ne „za gle­da­nje“glazbe. Je­dan od naj­važ­ni­jih no­sa­ča zvu­ka, singl plo­ča, iz­u­mro je na do­ma­ćem te­re­nu, a vi­de­os­po­to­vi su za do­ma­će iz­vo­đa­če i iz­da­va­če pos­ta­li sin­glo­vi. Sto­ga sva­ko pri­ka­zi­va­nje vi­de­os­po­ta u do­ma­ćem pro­gra­mu ni­je sa­mo rad­nja slič­na onoj u ino­zem­s­tvu, ne­go su u ne­dos­tat­ku fi­zič­kog sin­gla s ne­kom pje­smom u tr­go­vi­na­ma, ra­di o je­di­nom sa­mos­tal­nom obli­ku pos­to­ja­nja ne­ke pje­sme.

Pi­ta­nje pre­živ­lja­va­nja

Baš zbog to­ga kod nas se po­jav­lju­je ne­sraz­mjer u pro­duk­ci­ji i zna­ča­ju videospotova, jer ih je ne­dos­ta­tak sin­glo­va i top-ljes­tvi­ca ko­je bi se te­me­lji­le na služ­be­nim po­da­ci­ma o pro­da­ji – što je u slu­ča­ju do­ma­ćih di­sko­graf­skih iz­da­nja ne­mo­gu­će pro­vje­ri­ti – pre­tvo­rio u je­di­ni kon­kre­tan i opip­ljiv vid ko­mu­ni­ka­ci­je glaz­be­ni­ka s te­le­vi­zij­skom pu­bli­kom. Dru­gim ri­je­či­ma, ko­li­ko će vam pu­ta vi­de­os­pot bi­ti pri­ka­zan na te­le­vi­zi­ji, ni­je sa­mo odraz po­pu­lar­nos­ti, čes­to je baš su­prot­no, već pi­ta­nje pre­živ­lja­va­nja po­je­di­nih iz­vo­đa­ča, po­go­to­vo ako zna­mo ko­li­ko su zbog fi­nan­cij­skih pro­ble­ma su­že­ne mo­guć­nos­ti kon­ce­ra­ta ili odr­ža­va­nja tur­ne­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.