OBVEZNO POSJETITE Ne­po­treb­no je opi­si­va­ti ča­ro­li­ju Mo­dre špi­lje. Sa­mo tre­ba kre­nu­ti... kao i u Sti­ni­vu

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Mo­dra špi­lja Ne­po­treb­no objaš­nja­va­ti, tre­ba sa­mo kre­nu­ti… Sti­ni­va Po mno­gi­ma na­ljep­še mjes­to na Ja­dra­nu, do nje se mo­že do­ći automobilom, a on­da se ko­zjim pu­to­vi­ma, str­mo je, spus­ti­ti. Is­pla­ti se, a lak­ši je, na­rav­no, pris­tup bar­kom s mo­ra Bej­bi Kul­t­ni ka­fić, jed­no ve­čer sjes­ti na zi­dić i po­pi­ti pi­će. Tu se naj­bo­lje osje­ti vi­ški đir. Pli­vač­ki ma­ra­ton Pli­va se 19. ko­lo­vo­za, u du­ži­ni 2200 me­ta­ra. Od oto­ka Hos­ta do Ca­rin­skog ga­ta na ri­vi. Vri­je­di – po­gle­da­ti, a pri­ja­ve se pri­ma­ju ci­je­lu go­di­nu. Pre­po­ru­ka – nas­tu­pi­ti mo­gu oni ko­ji su za­is­ta u for­mi. Za­nim­lji­va je i ka­te­go­ri­ja – Višani. Dak­le, do­dje­lju­je se na­gra­da naj­bo­ljem s oto­ka. Ti­to­va špi­lja Svo­je­dob­no Glav­ni štab, he­adqu­ar­ter, ako ho­će­te – vi­ški Pen­ta­gon. Ti­to je ov­dje sti­gao 1944., na­kon što je pre­ži­vio de­sant na Dr­var. Bje­žao je u Ita­li­ju, a Bri­tan­ci su ga pre­vez­li do Vi­sa. Kad su ga u Ba­ri­ju ukr­ca­li na ra­za­rač Blac­k­mo­re, pr­vo či­me su ga po­nu­di­li bio je – džin. Sli­je­di­la je ve­če­ra i po­du­ža vin­ska kar­ta. U špi­lji je imao i te­le­fon, ali i ču­va­ra, psa Ti­gra. Na vi­škoj je ri­vi nas­tao i ču­ve­ni – “Tu­đe ne­će­mo, svo­je ne da­mo”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.