PO­MA­LO

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

– Tu ne­ma gre­ške, fi­lo­zo­fi­ja Vi­ša­na je otiš­la to­li­ko da­le­ko da za­is­ta čo­vjek tre­ba ne­ko­li­ko da­na da se uk­lo­pi. Iz džun­gle u gra­du, kad do­đeš ova­mo, sve je us­po­re­no. A ta­ko bi, vje­ru­jem, tre­ba­lo bi­ti i ina­če u na­šim ži­vo­ti­ma. La­ga­no, bez pri­še. Na ža­lost, ni­je. Za­to je bo­ra­vak na ovom oto­ku do­bra ško­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.