Ri­žo­to s lig­nja­ma ra­de po is­tom re­cep­tu 50 go­di­na

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Vis, ko­no­ba Vis, mjes­to je na či­joj te­ra­si sje­di i mi­li­ju­naš s jah­te i do­ma­ći ko­ji je je­dva sku­pio za be­van­du. Ili ga su­sjed čas­ti... Tu ne­ma raz­li­ka. Svi su is­ti. Mjes­to, za dru­že­nje. – Na­ve­čer tu za­jed­no svi i pe­ca­mo is­pred ko­no­be – ka­že vlas­nik Ton­či. Sje­li smo u hlad, pri­je ne­go što je kre­nu­la gužva. Po­ka­zu­je na plo­ču, pi­še “Buffet Vis, od 1946. go­di­ne”. – Pri­ča ti je vr­lo jed­nos­tav­na. Naj­sta­ri­ji smo res­to­ran u Vi­su. Kad su na otok sti­gli stru­ja i pr­ve ci­je­vi, rad­ni­ci su neg­dje mo­ra­li jes­ti. Pa je ba­ka Do­mi­na otvo­ri­la ma­li res­to­ran, tre­ba­lo je rad­ni­ci­ma ra­di­ti ga­blec – ka­že Ton­či. Iz ku­hi­nje stiže i ko­no­bar Kre­šo, Za­grep­ča­nin ko­ji je ov­dje tre­će lje­to. – Vi­di, na me­ni­ju je i ri­žo­to s lig­nja­ma i si­pom, za 60 ku­na, is­ti ka­kav se jeo u to do­ba, dak­le pri­je vi­še od po­la sto­lje­ća... – ve­li Kre­šo. Ra­dio je go­di­na­ma po za­gre­bač­kim te­ra­sa­ma, od Tes­li­ne do Sav­ske. – Sta­ri, ov­dje mi je od­mor. Ra­dim, ali, stig­nem se oku­pa­ti, stig­nem se od­mo­ri­ti, ali naj­važ­ni­je, ra­dim po­šte­no. Na ta­njur, kad gost vi­di što je do­bio, tu ne­ma mu­lja­nja. A ov­dje je is­kre­no – ka­že Za­grep­ča­nin. Ci­je­ne su pris­tu­pač­ne. Pr­že­ne ko­zi­ce s tar­ta­rom 60 ku­na, do­ma­će sla­ne sr­de­le 35 ku­na, vi­ške ka­pa­re 20 ku­na. – Ni­su za­pra­vo ka­pa­re, već mo­tar.

Buffet Vis

Kra­lja Zvo­ni­mi­ra 2 Vis Vlas­nik: An­te Ilić Ton­či Iz­nos: 313 ku­na (2 oso­be) Sa­mi ga be­re­mo po sti­je­na­ma uz mo­re .... – ve­li unuk od vlas­ni­ce pr­ve ko­no­be. – Posao sam nas­li­je­dio od oca An­te. I ra­dim opu­šte­no, pa čo­vje­če, u svo­joj sam ku­ći. Pri­ja­telj­ska je ov­dje at­mo­sfe­ra, pri­ča­ju mi o pa­ru Če­ha, ko­ji su svih se­dam da­na lje­to­va­nja do­la­zi­li k nji­ma. – Pro­ba­li su ci­je­li me­ni, ali ono što smo za­pam­ti­li, jest da su po­pi­li sko­ro tri li­tre ra­ki­je. Sva­ku ve­čer po­ma­lo, sku­pi­lo se .... Tra­ži­te li mjes­to, na Vi­su, ko­je ni­je pre­tje­ra­no sku­po, već opu­šte­no i fi­no, s ovom ko­no­bom, pr­vom u mjes­tu, ne­će­te pro­ma­ši­ti. Deč­ki su, iona­ko, vr­lo pris­tu­pač­ni, a hra­na sjaj­na. To­pla (!) sa­la­ta od ho­bot­ni­ce je 60 ku­na, odre­zak go­fa 90 ku­na, a ja­dran­ske lig­nje 98 ku­na... Vi­no je do­ma­će, ra­di ga Ton­či, a ci­je­na – 11 ku­na za de­ci­li­tar ....

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.