Sve je mir­no, čis­to, imaš gdje še­ta­ti, lju­di su div­ni, ali ci­je­ne...

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Ce­lja­ni na Vi­su! Dvo­je Slo­ve­na­ca sreo sam – is­pred ka­fi­ća Bej­bi, a gdje drug­dje. – Čuj, ja­ko nam se svi­đa. Ni­kad pri­je ni­smo bi­li na Vi­su, a odu­še­vio nas je smje­štaj. Pre­kra­san apart­man, tu u cen­tru, sve je no­vo, čis­to, te­ra­sa... – pri­ča­la je Jer­ca Ka­čič­nik (38). – Pro­naš­li smo mjes­to pre­ko Bo­okin­ga, pla­ća­mo 80 eura po no­ći, ali za­is­ta je li­je­po. U Vi­su je, poz­na­to je, pro­blem s ho­te­li­ma. Je­dan je – Issa. Ali pri­vat­nih smje­šta­ja ima ko­li­ko čo­vjek že­li. – Pla­ža Sti­ni­va nas je odu­še­vi­la, par­ki­ra­li smo auto­mo­bil pa 20 mi­nu­ta ko­zjim pu­tem do do­le. Ni­je du­go, ali je str­mo – ve­li Mar­ko (41). Je­di­no što im je za­mjer­ka su ci­je­ne. – Eto ti, iz­naj­mi­li smo sku­ter za 12 eura u Grč­koj, a tu je 30 eura po da­nu. Ali, OK. Me­ni je važ­no da je sla­do­led Mag­num jef­ti­ni­ji ne­go u Slo­ve­ni­ji – smi­je se Mar­ko. – Obiš­li smo, na­rav­no, ci­je­lu Hr­vat­sku, kao mla­di lje­to­va­li ov­dje, proš­li Hvar, Brač, Šibenik, Kor­ču­lu, ali Vis nam je no­vi fa­vo­rit. Sve je mir­no, čis­to, imaš gdje še­ta­ti, lju­di su dra­gi. Sve je ov­dje... Po­ma­lo, pre­ki­dam ih. Znam.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.