Bej­bi

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Cen­tral­no mjes­to, pr­vo ko­je vi­di­te kad do­đe­te na otok, a po­s­ljed­nje ko­je vi­di­te kad od­la­zi­te. U sa­moj lu­ci, u kvar­tu – lu­ka. Tu do­la­ze i mla­di i sta­ri, a na­ve­čer je kul­t­no sje­di­ti na zi­di­ću s dru­ge stra­ne ces­te. Vi­še je lju­di na ri­vi ne­go u sa­mom ka­fi­ću. Ži­ve svir­ke, DJ– eje­vi, ra­di do dva sa­ta uju­tro, ka­da se mno­gi se­le u For­ti­cu. Na­ve­čer sam gle­dao ka­ko če­tvo­ri­ca Ame­ri­ka­na­ca po­ku­ša­va­ju, ša­lju­ći run­de do­ma­ćim dje­voj­ka­ma, do­ći do nji­ho­ve paž­nje. Cu­re su, im pi­će – vra­ti­le. Sva­ka čast. Ovi se di­gli, i otiš­li da­lje... – Sta­ri, ne­ma tu za nas ni­šta, ide­mo da­lje... Na ža­lost, u je­dan uju­tro, za za­ba­vu na Vi­su deč­ki vi­še ni­su ima­li previše mjes­ta na ko­je bi mo­gli oti­ći. Ali, to su kas­ni­je ot­kri­li i sa­mi... Pa se vra­ti­li. U Bej­bi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.