Na 50. utr­ci ma­ga­ra­ca u Tri­bu­nju pr­vi put i žen­ska tr­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Bo­ja­na Ra­do­vić

Po­vi­jest je odav­no na­pi­sa­na: dak­le 1952. go­di­ne tri­bunj­ski stu­den­ti na ljet­nim praz­ni­ci­ma, pri­tis­nu­ti do­sa­dom u do­ba bez Fej­sa i sel­fi­ja, održali su tr­ku ma­ga­ra­ca. I stvo­re­na je tradicija. No, po­vi­jest se 2017. go­di­ne pi­še iz­no­va. Ovog se lje­ta, na­ime, zbog ma­njih pre­ki­da, odr­ža­va 50. iz­da­nje ove slav­ne tr­ke. Ve­li­ku ob­ljet­ni­cu Tri­bunj­ci će obi­lje­ži­ti trod­nev­nom za­ba­vom, a pr­vi put u po­vi­jes­ti odr­ža­na je i žen­ska utr­ka. Po­bjed­ni­ca pr­ve žen­ske utr­ke je Kata Gru­bi­šin, ko­ja je ja­ha­la ma­gar­ca Pa­vao Vajt, dok je dru­go mjes­to osvo­ji­la Ta­ra Mem­men na Br­zom Ho­lan­de­zu. Su­de­ći po ur­ne­bes­noj za­ba­vi svih su­di­oni­ca, u Tri­bu­nju je ro­đe­na no­va, slav­na tradicija.

Po­vi­jest će pam­ti­ti ime Ka­te Gru­bi­šin, pr­ve po­bjed­ni­ce pr­ve žen­ske utr­ke ma­ga­ra­ca odr­ža­ne 2017. u Tri­bu­nju ma­ga­rac pa­vao vajt ta­ko­đer ne­će bi­ti za­bo­rav­ljen

Bi­lo je stra­ha, bi­lo je uz­bu­đe­nja... no, dje­voj­ke su po­ka­za­le da zna­ju s ma­gar­ci­ma

Dje­voj­ke su se zduš­no bo­ri­le i još bo­lje za­bav­lja­le, a mom­ci su ov­dje bi­li tek da pri­po­mog­nu, kod mo­gu­ćih su­da­ra u ža­ru na­tje­ca­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.