Mod­ne bli­zan­ke po­ka­za­le ka­ko bi­ti tren­di i stylish i na +35!

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - (ik)

Za­gre­bač­ka špi­ca i da­me ko­je njo­me pro­še­ta­ju ne­pre­su­šan su izvor za­nim­lji­vih odjev­nih kom­bi­na­ci­ja, čak i u da­ni­ma kad ži­va na ter­mo­me­tru pre­la­zi 35 stup­nje­va pa mno­gi sma­tra­ju ka­ko je te­ško iz­gle­da­ti stylish. Da ipak ni­je ta­ko, po­t­vr­di­le su ove dvi­je da­me ko­je su cen­trom gra­da pro­še­ta­le u jed­na­kim san­da­la­ma. Iza­bra­le su mo­del s ve­li­kom plat­for­mom u me­ta­lik bo­ji – osim što su ovak­ve san­da­le ja­ko ve­li­ki trend ovo lje­ta, vr­lo su udob­ne pa su ide­al­ne za šet­nje gra­dom, a is­to­vre­me­no pro­du­žu­ju no­ge. Bez ob­zi­ra na to što ima­ju jed­na­ke san­da­le, sva­ka ih no­si na svoj na­čin pa je te­ško od­lu­či­ti je li bo­lji spoj s krat­kim hla­či­ca­ma ili suk­njom za­nim­lji­vog prin­ta. Jed­no je si­gur­no – obje su zas­lu­ži­le pe­ti­cu iz sti­la!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.