“U Du­brov­ni­ku se ni u jed­nom mo­men­tu ni­sam osje­ćao kao stra­nac”

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

“Ka­da sta­neš na sce­nu, sve nes­ta­ne. Taj adre­na­lin i tih dva sa­ta ilu­zi­je i bi­je­ga od stvar­nos­ti u lje­po­tu i sklad ne­što je što mi is­pu­nja­va ži­vot. Vo­lio sam is­tra­ži­va­ti, ko­pa­ti po se­bi, bez ob­zi­ra na to je­sam li uvje­ren da će to bi­ti ne­što ge­ni­jal­no. Moj je cre­do da tre­ba da ras­tem i da tra­jem. Ve­li­ka mi je čast bi­ti u Du­brov­ni­ku. Eki­pa me pri­mi­la ja­ko do­bro. Ni u jed­nom mo­men­tu se ni­sam osje­ćao kao stra­nac, na­pro­tiv.”

Ej­dus nas­tu­pa uz Anju Šo­va­go­vić Des­pot, Mi­ju Ju­ri­ši­ća, Bo­ja­nu Gre­go­rić Vej­zo­vić i mno­ge dru­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.