Vje­tar u ko­si zah­ti­je­va i dub­lji džep

Od naj­jef­ti­ni­jeg Smar­ta za 107.809 ku­na do Por­s­c­hea 911 Tur­bo S za 2,3 mi­li­ju­na kn

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - Da­li­bor Ra­dić ZA­GREB

Ka­bri­ole­ta je na tr­ži­štu da­nas, či­ni se, vi­še ne­go ikad, a za­nim­lji­vo je da ve­ći­nu po­nu­de opet či­ne kla­si­ča­ri s plat­ne­nim kro­vom Da u vož­nji automobilom bez kro­va nad gla­vom do­is­ta ima ne­če­ga po­seb­nog, mo­že po­t­vr­di­ti svat­ko tko je ba­rem jed­nom imao pri­li­ke sjes­ti za uprav­ljač, ili ba­rem na su­vo­zač­ko sje­da­lo ka­bri­ole­ta. Osje­ćaj slo­bo­de pri- tom po­ne­kad mo­že bi­ti jed­nak ono­me ko­ji se do­bi­va vož­njom na mo­to­cik­lu, a do­dat­ni bo­nus ov­dje sva­ka­ko pred­stav­lja či­nje­ni­ca da vje­tar tu do­is­ta osje­ća­te i u ko­si i na li­cu iz jed­nos­tav­nog raz­lo­ga što na gla­vi ne mo­ra­te no­si­ti ka­ci­gu. Ka­bri­ole­ta je na tr­ži­štu da­nas vi­še ne­go ikad, a za­nim­lji­vo je da se ve­ći­na pro­izvo­đa­ča vra­ti­la kla­si­ci i do­brim sta­rim plat­ne­nim kro­vo­vi­ma. Ka­ko u naj­jef­ti­ni­jim, ta­ko i u naj­pres­tiž­ni­jim iz­da­nji­ma. Mi do­no­si­mo pre­gled od naj­po­volj­ni­jeg ma­log Smart Ca­bria za 107.809 ku­na, pa do Por­s­c­hea 911 Tur­bo S Ca­brio sa 580 KS vri­jed­nog 2,3 mi­li­ju­na ku­na.

2 BMW SE­RI­JE 4 Spek­ta­ku­lar­ni pre­mi­um ka­brio Za­jed­no s Co­upe­om i Gran Co­upe­om či­ni obi­telj atrak­tiv­ne BMW-ove Se­ri­je 4, a paž­nju priv­la­či po­djed­na­ko svo­jim spek­ta­ku­lar­nim nas­tu­pom i sklo­pi­vim kro­vom kao i po­nu­dom do­ka­za­nih Ef­fi­ci­en­tDyna­mics ben­zi­na­ca i di­ze­la­ša od 184 do 326 KS. Ili, toč­ni­je, do čak 431 KS, ra­ču­na­mo li i M4 Ca­brio ver­zi­ju. Sto­ji od 415.854 kn.

1 AU­DI A3 CABRIOLET Kom­pakt s da­škom luk­su­za Škol­ski je ovo pri­mjer kom­pak­t­nog ka­bri­ole­ta s da­hom luk­su­za i pre­mi­uma, a opet do­hvat­ljiv ne­što ši­rem kru­gu lju­di. Dos­tu­pan je i s di­zel­skim i s ben­zin­skim mo­to­ri­ma, uklju­ču­ju­ći i one s COD (cylin­der-on-de­mand) teh­no­lo­gi­jom te broj­nim mo­guć­nos­ti­ma opre­ma­nja, a tu je i pres­tiž­na iz­ved­ba S3.

3 MINI CA­BRIO Is­ka­če iz po­nu­de Prem­da se od po­čet­ka ti­suć­lje­ća i lan­si­ra­nja pr­vog no­vo­vje­kog Mi­ni­ja do da­nas nje­go­va mo­del­ska po­nu­da pro­ši­ri­la do nes­lu­će­nih gra­ni­ca, ka­bri­olet – uz ori­gi­nal da­ka­ko – ima po­seb­nu ulo­gu. U nas star­ta od 182.127 kn.

Bez kro­va nad gla­vom Osje­ćaj slo­bo­de po­ne­kad mo­že bi­ti jed­nak ono­me ko­ji se do­bi­va vož­njom na mo­to­cik­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.