Naj­ra­skoš­ni­ji Ti­gu­anov is­ko­rak iz seg­men­ta kom­pak­t­nih SUV-ova

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - San­dra Mi­kul­čić san­dra.mi­kul­cic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Is­pro­ba­ni Ti­gu­an pri­mje­rak je s vr­ha cje­ni­ka, pa ne ču­di ni ko­nač­na ci­je­na od 533.988 ku­na. No­vi Ti­gu­an, ina­če, star­ta od 181.992 ku­ne No­vi smo Vol­k­swa­gen Ti­gu­an is­pro­ba­li u naj­po­želj­ni­joj iz­ved­bi, s naj­ra­skoš­ni­jim Hig­hli­ne pa­ke­tom opre­me, 2,0 TDI mo­to­rom od 240 konj­skih sna­ga, DSG 7-stu­panj­skim auto­mat­skim pri­je­no­som s dvi­je spoj­ke te s 4x4 po­go­nom. Od­mah je jas­no da bi ovak­voj kom­bi­na­ci­ji i naj­ve­će cje­pid­la­ke te­ško naš­le ne­dos­ta­tak. Mo­žda i da­lje kon­zer­va­ti­van di­zajn, pr­vens­tve­no in­te­ri­je­ra? Da, ali VW-ova is­pi­ti­va­nja tr­ži­šta po­ka­za­la su da nji­ho­vim kup­ci­ma tak­ve, tra­di­ci­onal­ni­je li­ni­je od­go­va­ra­ju, po­go­to­vo spo­je­ne s LED svje­tli­ma i ak­tiv­nom ins­tru­ment­nom plo­čom. Sve su ko­man­de in­tu­itiv­ne, er­go­nom­ski pos­lo­že­ne. Kva­li­te­ta ma­te­ri­ja­la i iz­ra­de je bez prem­ca. Pros­to­ra ima i na pred­njim i na straž­njim sje­da­li­ma. Prt­ljaž­nik pri­ma 615 do 1655 li­ta­ra. Za­hva­lju­ju­ći rav­nim stra­ni­ca­ma, is­ko­ris­tiv je u pot­pu­nos­ti. Kroz od­lič­nu zvuč­nu iz­o­la­ci­ju je­dva se pro­bi­ja zvuk ugla­đe­nog 2,0 TDI stro­ja s dva tur­bo­pu­nja- ča či­jih je 240 ko­nja dos­toj­no i pra­vog spor­ta­ša. DSG ra­di bes­pri­je­kor­no, iz­mje­ne stup­nje­va pri­je­no­sa se ne osje­te, ubr­za­nja su od­lič­na. Tes­t­ni Ti­gu­an agi­lan je, br­zo re­agi­ra na pri­ti­sak pa­pu­či­ce ga­sa i po­mak uprav­lja­ča. Pru­ža sa­vr­šen omjer udob­nos­ti i di­na­mi­ke. Hig­hli­ne oprem­lje­nost sa­ma po se­bi ne os­tav­lja pu­no pros­to­ra za po­seb­ne že­lje, a sve što je do­dat­no mo­glo bi­ti ugra­đe­no u Ti­gu­an, naš­li smo u tes­t­nom pri­mjer­ku. Sto­ga ne ču­di ni ko­nač­na ci­je­na od 533.988 ku­na. Di­zel­ska iz­ved­ba s auto­mat­skim mje­nja­čem i po­go­nom na sve ko­ta­če ina­če se nu­di po ci­je­ni od 279.388 kn.

Fi­at 124 Spi­der i Maz­da MX-5 svo­je­vr­s­ni su dvoj­ni­ci, jed­na­ko za­bav­ni i po­želj­ni Ku­pe ka­bri­ole­ti ko­ji su bi­li po­pu­lar­ni pri­je ne­ko­li­ko go­di­na go­to­vo su nes­ta­li Tes­ti­ra­ni Ti­gu­an u pro­sje­ku nam je tro­šio 7,2 l/100 km. Do stot­ke po­ju­ri za 6,5 se­kun­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.