U pre­mi­um seg­ment gu­ra se i di­zaj­nom i opre­mom

Pe­uge­ot 3008 GT iz ma­se sve po­pu­lar­ni­jih cro­sso­ve­ra iz­dva­ja se ori­gi­nal­nim li­ni­ja­ma i high-tech ele­men­ti­ma po ni­žoj ci­je­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - Mla­den.mil­cic@ve­cer­nji.net

Atrak­ti­van di­zajn i opre­ma, di­ze­laš sa 180 ko­nja i auto­mat­ski mje­njač či­ne 3008 GT jed­nim od naj­po­želj­ni­jih auto­mo­bi­la Mla­den Mil­čić Pe­uge­oto­vi su struč­nja­ci s dru­gom ge­ne­ra­ci­jom Pe­uge­ota 3008 po­go­di­li “u sri­du”. Di­zaj­ner­ski pri­je sve­ga, jer lju­di od­lič­no re­agi­ra­ju na nje­gov iz­gled, a po­go­to­vo na tes­t­ni GT pri­mje­rak s dvo­boj­nom ka­ro­se­ri­jom. No, po­go­đe­na je i po­nu­da mo­to­ra, mje­nja­ča, mul­ti­me­di­je i opre­me. Na ne­što du­žem tes­tu ima­li smo pri­li­ku is­pro­ba­ti naj­s­naž­ni­ju i naj­o­prem­lje­ni­ju ver­zi­ju 3008-ice s opre­mom GT i 2-li­tre­nim di­ze­la­šem od 180 KS upa­re­nim s od­lič­nim 6-stu­panj­skim auto­mat­skim mje­nja­čem. Po­vrh to­ga, tes­t­ni je pri­mje­rak imao još 80.000 ku­na do­dat­ne opre­me, pa ukup­no sto­ji 376.451 ku­nu.

Dr­vo, krom, ko­ža...

Me­đu­tim, auto­mo­bil je iz­gle­dom i per­for­man­sa­ma pra­va pos­las­ti­ca, a sve ono što nu­di ova­ko oprem­ljen 3008 GT – a ra­di se za­is­ta o pre­mi­um opre­mi – kod dru­gih pro­izvo­đa­ča ko­ji to uop­će i nu­de tre­ba platiti mno­go vi­še. Pri­mje­ri­ce, do­bar dio kok­pi­ta oblo­žen je pra­vim dr­vom, a ko­ji god dio unu­traš­njos­ti auto­mo­bi­la do­tak­ne­te, osje­ća­ju se vr­hun­ski ma­te­ri­ja­li. Od dr­va, kro­ma, fi­ne gu­mi­ra­ne plas­ti­ke, do fi­ne ko­že na uprav­lja­ču i kož­na­tih gri­ja­nih i elek­trič­no po­de­si­vih sje­da­la s ma­saž­nom funk­ci­jom. Tu je i stak­le­ni pa­no­ram­ski krov, kao i je­dan od naj­bo­ljih audi­osus­ta­va na tr­ži­štu fran­cu­skog pro­izvo­đa­ča Fo­cal ko­ji sto­ji 8000 ku­na. Is­pod pok­lop­ca mo­to­ra če­ti­ri­ci­lin­dar­ski je tur­bo­di­ze­laš sa 180 KS i 400 Nm okret­nog mo­men­ta upa­ren s od­lič­nim 6-stu­panj­skim auto­ma­ti­kom ko­ji po­let­no po­kre­će 445 cm du­ga­čak auto­mo­bil ma­se 1465 kg. Do stot­ke stiže za 8,9 se­kun­di, a kraj­nja mu je br­zi­na 207 km/h. Na au­to­ces­ti je vr­lo sta­bi­lan pri ve­ćim br­zi­na­ma te je ugo­dan za vož­nju na du­ljim pu­to­va­nji­ma. Pri­tom je i pri­lič­no šted­ljiv, iz­mje­ri­li smo pro­sječ­nih 7,1 l/100 km. Ma­lo ko­lo uprav­lja­ča je­dins­tve­no je na tr­ži­štu i tra­ži krat­ko pri­vi­ka­va­nje. Di­na­mi­ka vož­nje kod 3008 GT vr­lo je do­bra, po­go­to­vo uzi­ma­ju­ći u ob­zir nje­go­vu vi­si­nu, odig­nu­tost od tla i for­mu SUV-a. A još di­na­mič­ni­ji pos­ta­ne, ako to že­li­te, pri­ti­skom na tip­ku sport po­red ru­či­ce mje­nja­ča, ka­da se ubr­za­va od­ziv na gas i pro­du­lju­ju pri­je­nos­ni omje­ri auto­mat­skog mje­nja­ča. Iako je 3008 iz­gle­dom pra­vi SUV, u po­nu­di ne­ma 4x4 po­go­na, jer sa­mo vr­lo ma­li broj ku­pa­ca to u nje­go­vu seg­men­tu tra­ži. Kao al­ter­na­ti­vu Pe­uge­ot nu­di Grip Con­trol sus­tav ko­ji će po­mo­ći iz­van asfal­ta, na bla­žem off-ro­adu.

Tren­dov­ski obi­telj­ski auto

Pe­uge­ot 3008 pra­vi je mo­de­ran tren­dov­ski obi­telj­ski auto­mo­bil ko­ji, iz­me­đu os­ta­log, nu­di 520 li­ta­ra prt­ljaž­nog pros­to­ra. U GT ver­zi­ji pra­vi je SUV šmin­ker u ko­jem će­te uvi­jek bi­ti pri­mi­je­će­ni, a ako vam je to ipak pre­sku­po, po­čet­na je ci­je­na Pe­uge­ota 3008 – 167.990 ku­na.

Tes­t­ni je pri­mje­rak imao i 80.000 ku­na do­dat­ne opre­me, pa ukup­no sto­ji 376.451 ku­nu Iako je 3008 iz­gle­dom pra­vi SUV, u po­nu­di ne­ma 4x4 po­gon, već sus­tav Grip Con­trol

Di­na­mi­ka vož­nje kod 3008 GT vr­lo je do­bra, po­go­to­vo uzi­ma­ju­ći u ob­zir nje­go­vu vi­si­nu, odig­nu­tost od tla i for­mu SUV-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.