Ci­je­ne go­ri­va, pi­ća i gric­ka­li­ca ne­što su vi­še na au­to­ces­ti i na oba­li

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - Da­li­bor Ra­dić

Raz­li­ke u ci­je­na­ma go­ri­va na pos­ta­ja­ma is­tih naf­t­nih kom­pa­ni­ja pos­to­je i ovi­se o to­me gdje tan­ka­te no, sre­ćom, ni­su zna­čaj­ne auto­mo­to@ve­cer­nji.net Bis­te li tre­ba­li pu­ni­ti go­ri­vo pri­je ili ti­je­kom pu­to­va­nja? Iz prak­tič­nih raz­lo­ga lo­gi­čan je od­go­vor – pri­je pu­to­va­nja. Na lo­kal­noj ben­zin­skoj pos­ta­ji ili na au­to­ces­ti? Ovi­si kak­vim bu­dže­tom za go­diš­nji od­mor ras­po­la­že­te, no tak­va i slič­na pi­ta­nja ne­će vam ga ugro­zi­ti. Me­đu­tim, do­bro je zna­ti da raz­li­ke u ci­je­na­ma go­ri­va is­tih naf­t­nih kom­pa­ni­ja pos­to­je te ovi­se o oda­bra­noj ben­zin­skoj pos­ta­ji. Ne­će­te, pri­mje­ri­ce, platiti jed­nak iz­nos za 50 li­ta­ra ben­zi­na ili dizela na ne­koj od za­gre­bač­kih pos­ta­ja Ine i onoj kod Zi­ra (ne­po­sred­no pri­je tu­ne­la Sv. Rok) – na Zi­ru će­te platiti 6 ku­na vi­še, neo­vis­no o to­me to­či­te li Eu­ro­su­per BS 95 ili Eu­ro­di­zel BS Class. Raz­li­ke u ci­je­ni, s dru­ge stra­ne, pos­to­je i kod sva­ke dru­ge naf­t­ne kom­pa­ni­je na hr­vat­skom tr­ži­štu. Ti­fon, Cro­dux, Pe­trol i Lu­ko­il ta­ko­đer ima­ju ne­što vi­še ci­je­ne na auto­ces­ta­ma i obal­nim ben­zin­skim pos­ta­ja­ma, no za­nim­lji­vo je da su raz­li­ke u ci­je­ni naj­ma­nje upra­vo kod slo­ven­skog Pe­tro­la. Ko­li­ke su, za­pra­vo, raz­li­ke u ci­je­na­ma? Ci­je­ne go­ri­va na auto­ces­ta­ma na­čel­no su ne­što vi­še ne­go, pri­mje­ri­ce, u Za­gre­bu i dru­gim hr­vat­skim gra­do­vi­ma – i to uglav­nom iz­me­đu 10 i 18 li­pa po li­tri (ovis­no o go­ri­vu). Osim kod go­ri­va, raz­li­ke u ci­je­na­ma pos­to­je i me­đu pi­ći­ma i gric­ka­li­ca­ma. Po­la li­tre Co­ca Co­le, pri­mje­ri­ce, na Ti­fo­nu Ja­se­ni­ce pla­tit će­te jed­nu ku­nu vi­še ne­go na Ti­fo­nu u za­gre­bač­kom Bu­zi­nu. Na spo­me­nu­toj Ini kod Zi­ra po­la li­tre Ja­ne pla­tit će­te 1,7 ku­ne vi­še ne­go na Ini u Za­gre­bu, a ku­nu vi­še pla­tit će­te i Cr­ven­ki­ne Jaf­fa kek­se ili Fran­c­kov Či­pi Čips. Na Cro­duxu Janj­če, re­ci­mo, spo­me­nu­tu Co­ca Co­lu pla­tit će­te go­to­vo ku­nu i pol vi­še ne­go na Cro­duxu u Za­gre­bu. Sve su to ma­le raz­li­ke ko­je ni­ko­me ne­će na­ru­ši­ti go­diš­nji od­mor, no ipak ih va­lja bi­ti svjes­tan.

Već u se­rij­skoj opre­mi do­la­zi Pe­uge­otov i-Coc­k­pit s ma­lim ko­lom uprav­lja­ča i pot­pu­no di­gi­ta­li­zi­ra­nim ins­tru­men­ti­ma Raz­li­ke u ci­je­ni pos­to­je kod svih naf­t­nih kom­pa­ni­ja pri­sut­nih na hr­vat­skom tr­ži­štu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.