Bo­ga­ti grad­ski ja­pa­nac ma­lo pi­je, a pu­no pru­ža

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - San­dra Mi­kul­čić san­dra.mi­kul­cic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Kod Maz­de2 G90 Ta­ku­mi odu­šev­lja­va što smo dek­la­ri­ra­nu po­troš­nju od 4,5 l/100 km za­is­ta i os­tva­ri­li. Sto­ji od 120.444 ku­ne Po­se­ban pa­ket Ta­ku­mi Maz­da u svo­joj ‘dvoj­ki­ci’ nu­di uz mo­tor G90 i s ruč­nim 5-stu­panj­skim mje­nja­čem, a upra­vo smo ta­kav pri­mje­rak is­pro­ba­li. Ta­ku­mi se te­me­lji na stan­dard­nom pa­ke­tu At­trac­ti­on, na ko­ji su do­da­ni 16-in­č­ni alu na­plat­ci, auto­mat­ski kli­ma-ure­đaj, gri­ja­na pred­nja sje­da­la, sen­zo­ri za ki­šu i svje­tlo, straž­nji par­kir­ni sen­zo­ri... Ugo­dan in­te­ri­jer iz­ve­den je iz kva­li­tet­nih ma­te­ri­ja­la, uzor­ne za­vr­š­ne obra­de. Pros­to­ra na udob­nim pred­njim sje­da­li­ma ima i vi­še ne­go dovoljno, stra­ga sa­mo za dvi­je oso­be (ako su odras­li u pi­ta­nju). Prt­ljaž­nik pri­ma 280 li­ta­ra. U skla­du s atlet­skim iz­gle­dom, Maz­da2 do­bro is­ko­ri­šta­va po­da­re­nih joj 90 ko­nja, ko­je 1,5-li­tre­ni Skyac­tiv ben­zi­nac pre­ma pred­njim ko­ta­či­ma ša­lje pre­ko pre­ciz­nog 5-stu­panj­skog ruč­nog mje­nja­ča. Ži­va­han grad­ski mo­del kao stvo­ren je za di­na­mič­na pro­bi­ja­nja ur­ba­nim pro­met­ni­ca­ma na­rav­no, pri vi­šim okre­ta­ji­ma. U ni­žim se okre­ta­ji­ma tran­sfor­mi­ra u smi­re­nog ma­li­ša­na. Dek­la­ri­ra­no na sto­ti­nu pre­va­lje­nih ki­lo­me­ta­ra tro­ši 4,5 l go­ri­va, a odu­šev­lja­va što smo dek­la­ri­ra­nu po­troš­nju za­is­ta i os­tva­ri­li, što je ri­jet­kost. Maz­da2 G90 Ta­ku­mi sto­ji 120.444 ku­ne, a tes­t­noj je do­dat­na opre­ma ko­nač­nu ci­je­nu do­ve­la do 129.624 ku­ne.

Is­pro­ba­na Maz­da2 do­bro is­ko­ri­šta­va svo­jih 90 ko­nja

Cen­tral­ni 7-in­č­ni do­dir­ni zas­lon, u kom­bi­na­ci­ji s HMI ko­man­de­rom, la­gan je put do bit­nih funk­ci­ja, a mno­ge se mo­gu dosegnuti i tip­ka­ma na ko­lu uprav­lja­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.