Sve ra­di­mo da ne ode­mo na SP

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Re­pre­zen­ta­ci­ja je us­pješ­na, pos­to­ji li strah da ne kre­ne niz­br­do? – Is­kre­no, ma­lo me strah ho­će­mo li na SP u Ru­si­ju, jed­nom će nam se vra­ti­ti lo­še stva­ri, po­gle­daj­te Ni­zo­zem­sku i ve­će no­go­met­na na­ci­je od nas. Već du­go igra­mo bez gle­da­te­lja, stal­no je na­pe­to, stal­no se do­ga­đa ne­što, pa pre­ki­di, pa sad slu­čaj Lu­ka, kao da sve ra­di­mo da ne ode­mo na SP. Ako ko­tač kre­ne niz­br­do, ne­će­mo ga vi­še za­us­ta­vi­ti. Ono gdje smo još kon­ku­rent­ni u svi­je­tu je taj sport. I igra­či tu no­se glav­ni te­ret, a nji­ma je sve te­že. Ža­los­no je re­ći, ali me­ni je dra­go da sam pres­tao igra­ti na vri­je­me da ne igram pred praz­nim sta­di­onom za re­pre­zen­ta­ci­ju. Pa i kad te vri­je­đa­ju jer ne igraš do­bro, i to te mo­ti­vi­ra, sve je bo­lje od praz­nog sta­di­ona. Zna­te, kad se lju­di poč­nu vra­ća­ti na sta­di­on, znat će­mo da smo na pra­vom pu­tu, lju­di su iz­gu­bi­li vjeru. Čo­vjek iz­gu­bi ru­ku, no­gu, pa ži­vi, ali ako iz­gu­bi vjeru, a mi smo ju iz­gu­bi­li i u su­ce, u no­go­met­nu or­ga­ni­za­ci­ju, u klu­bo­ve, po­šte­nje, kla­di­oni­ce, on­da je kraj. Previše je ne­ga­tiv­no­ga i to će nam se, bo­jim se, vra­ti­ti. Ka­ko si­ješ, ta­ko ža­nješ, ne mo­žeš ša­ma­ra­ti lju­de oko­lo i ne oče­ki­va­ti da ti se to jed­nom ne­će vra­ti­ti. Ta­ko je svug­dje, ka­ko se po­na­ša­mo i dje­lu­je­mo, vra­tit će nam se kao bu­me­rang, pri­je ili pos­li­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.