Bog­da­no­vić: Ot­ka­zi nas ni­su po­go­di­li

Na pri­pre­me u Sve­ti Mar­tin kre­nu­li s Mi­ro­go­ja gdje su se pok­lo­ni­li Dra­že­nu i Kre­ši

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

Ša­rić: Prem­da sam s njim ja­ko do­bar, re­kao sam Bi­la­nu da ni­je u re­du to što je ot­ka­zao

Ovo je najbolja mom­čad ko­ju Hr­vat­ska ima jer, gle­da­no po sta­tu­su i sta­tis­ti­ka­ma, pa i po op­ćem doj­mu, svi naj­bit­ni­ji igra­či su tu, na­gla­sio je Ukić Dra­žen Braj­dić Dru­go lje­to za­re­dom na­ši naj­bo­lji ko­šar­ka­ši za­po­če­li su pri­pre­me za ne­ko ve­li­ko na­tje­ca­nje po­sje­tiv­ši mi­ro­goj­ske gro­bo­ve ko­šar­ka­ških nam ve­li­ka­na. Tu ma­lu tra­di­ci­ju za­po­čeo je la­ni ak­tu­al­ni iz­bor­nik Alek­san­dar Pe­tro­vić, a ka­ko je po­tom us­li­je­di­lo vr­lo us­pješ­no lje­to, is­tu stvar uči­ni­li su i ove go­di­ne te se s Mi­ro­go­ja za­pu­ti­li u svo­ju prvu ovo­ljet­nu ba­zu u Sve­ti Mar­tin na Mu­ri.

Bit će­mo bo­lji s po­vrat­ni­ci­ma

– Me­ni, a vje­ru­jem i mo­jim su­igra­či­ma, pu­no zna­či da na pri­pre­me kre­će­mo s mjes­ta na ko­jem po­či­va­ju na­ši naj­ve­ći ko­šar­ka­ški ge­ni­jal­ci. Kre­šo Ćo­sić i Dra­žen Pe­tro­vić su nam uzo­ri, a tre­ba­ju nam bi­ti i pri­mjer ka­ko tre­ba ra­di­ti i od­no­si­ti se pre­ma re­pre­zen­ta­ci­ji. A mi im sa­mo mo­že­mo obe­ća­ti da će­mo sve da­ti, sve će­mo po­ku­ša­ti, da ko­li­ko-to­li­ko vra­ti­mo sta­ru sla­vu hr­vat­ske ko­šar­ke – ka­zao je Da­rio Ša­rić, os­vr­nuv­ši se i na ovo­ljet­ne ot­ka­ze če­tvo­ri­ce re­pre­zen­ta­ti­va­ca (He­zo­nja, Zu­bac, Ži­žić, Bi­lan). – Prem­da sam upra­vo s Bi­la­nom naj­bo­lji od sve če­tvo­ri­ce ko­ji su ovo lje­to ot­ka­za­li, re­kao sam mu što sam imao u če­ti­ri oka. S ob­zi­rom na to da smo po­s­ljed­njih 20 da­na tre­ni­ra­li za­jed­no, ka­zao sam mu da to što je na­pra­vio ni­je u re­du, na­go­va­rao sam ga tri-če­ti­ri da­na, no ni­sam us­pio. Net­ko oči­to ne­što osje­ća, net­ko ne osje­ća ka­da je u pi­ta­nju re­pre­zen­ta- ci­ja, no ako net­ko 100 pos­to ni­je men­tal­no spre­man, on­da je i bo­lje da ni­je ov­dje. Još oš­tri­ji pre­ma oni­ma ko­ji se ni­su oda­zva­li bio je pr­vi stri­je­lac i po­naj­bo­lji igrač ove mom­ča­di Bo­jan Bog­da­no­vić: – Ni­ti je­dan nas ot­kaz ni­je ni­ti naj­ma­nje po­go­dio. Ja ni­jed­ne se­kun­de ni za kim ni­sam ža­lio ni­ti mi je kri­vo. Što­vi­še, ra­du­jem se što će­mo s ve­te­ra­ni­ma po­vrat­ni­ci­ma, sa Žo­ri­ćem, To­ma­som i Po­po­vi­ćem, do­bi­ti ši­ri­nu ko­ja nam je pri­jaš­njih lje­ta mo­žda i ne­dos­ta­ja­la. Ka­pe­tan re­pre­zen­ta­ci­je Ro­ko Ukić po­že­lio je da se o to­me po­s­ljed­nji put go­vo­ri da se od sa­da ba­vi­mo sa­mo oni­ma ko­ji su se oda­zva­li. – Ovo je najbolja mom­čad ko­ju Hr­vat­ska ovog tre­nut­ka ima jer, gle­da­no po sta­tu­su i sta­tis­ti­ka­ma, pa i po op­ćem doj­mu, svi naj­bit­ni­ji igra­či su tu. Svi no­si­te­lji igre od la­ni su tu i sa­da je na­ma da na­pra­vi­mo sve da igra­mo do­bru ko­šar­ku za što ima­mo sve pre­du­vje­te. S ob­zi­rom na to da ima­mo ne­što sta­ri­ju mom­čad i da to do­no­si ve­ći ri­zik od oz­lje­đi­va­nja, nadam se da su svi doš­li dovoljno sprem­ni da po­če­tak pri­pre­ma za njih ne bu­de odveć stre­san za nji­ho­vo ti­je­lo. A za to će se, ba­rem je ta­ko naj­a­vio, po­bri­nu­ti iz­bor­nik Alek­san­dar Pe­tro­vić: – Ja ću vo­di­ti bri­gu da u na­šem ra­du sve bu­de rav­no­mjer­no, da svi dovoljno igra­ju, a ka­da do­đu no­ka­ut-utak­mi­ce, on­da će naj­vi­še igra­ti oni ko­ji tak­ve utak­mi­ce naj­bo­lje mo­gu iz­ni­je­ti. Ne oče­kuj­te od nas da već na­kon šest da­na bu­de­mo u for­mi i da igra­mo vr­hun­ski pr­ve pri­prem­ne utak­mi­ce pro­tiv Fran­cu­ske i Li­tve. Za­mo­lio je Aco pred­stav­ni­ke me­di­ja još ne­što:

Tre­ba nam pot­pu­ni mir

– Ne­moj­te nam pos­tav­lja­ti pi­ta­nja o to­me ka­kav do­met oče­ku­je­mo, jer nas već u osmi­ni fi­na­la če­ka iz­ra­zi­to te­žak su­par­nik, net­ko iz­me­đu Sr­bi­je, Tur­ske, Ru­si­je i Le­to­ni­je. Mi vam ni­šta ne­će­mo obe­ća­ti, a naš je im­pe­ra­tiv da ovog tre­nut­ka za­šu­ti­mo i da se spre­mi­mo naj­bo­lje mo­gu­će. Ma­lo kas­ni­mo u od­no­su na dru­ge, no to je bi­la moja od­lu­ka da kre­ne­mo za­jed­no s NBA igra­či­ma. A oni, po ono­me što je NBA tra­žio od HKS-a, smi­ju po­če­ti tre­ni­ra­ti tek s 1. ko­lo­vo­zom. Ako je to­me ta­ko, ka­ko su on­da ta­li­jan­ski NBA-jev­ci (Be­li­nel­li, Ga­li­na­ri) mo­gli ne sa­mo tre­ni­ra­ti ne­go i igra­ti utak­mi­cu 30. sr­p­nja. Zbog to­ga će već da­nas us­li­je­di­ti HKSo­va pro­s­vjed­na no­ta na adre­su Kim Bo­huny, NBA-eve do­pred­sjed­ni­ce za me­đu­na­rod­nu ko­šar­ku. – Već da­nas pos­ta­vit će­mo pi­ta­nje zar se to pravilo od­no­si sa­mo za hr­vat­sku re­pre­zen­ta­ci­ju ili na sve re­pre­zen­ta­ci­je ko­je ima­ju NBA igra­če – naj­a­vio je pred­sjed­nik HKS-a Stoj­ko Vran­ko­vić

Pe­tro­vić: Naš je je­di­ni im­pe­ra­tiv da ovog tre­nut­ka za­šu­ti­mo i da se do­bro spre­mi­mo

Ša­rić je pet da­na na­go­va­rao Bi­la­na i lju­tit je na sve ko­ji su odus­ta­li, ali je do­bro ras­po­lo­žen na star­tu pri­pre­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.