Ru­je­vi­ca ras­pro­da­na, Ri­je­ka sa­nja play-off

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

da Di­na­mo na­pa­da, da igra vi­so­ko, ali ne­ma dovoljno mo­to­rič­ne igra­če, ne­ma br­zu zad­nju li­ni­ju ko­ja će spri­je­či­ti kon­tra­na­pa­de. I to je naj­ve­ća opas­nost za pla­ve i u Nor­ve­škoj. Rje­še­nje za Di­na­mo je valj­da taj Ton­go Do­um­bia ko­ji do­sad ni­je bio spre­man. Rje­še­nje je i Ari­jan Ade­mi ko­ji se u po­ne­dje­ljak pla­vi­ma pri­klju­ču­je na tre­nin­zi­ma, ali on će mo­ći igra­ti tek u lis­to­pa­du kad odra­di ne­bu­loz­nu kaz­nu Ue­fe. Do­tad pla­vi mo­ra­ju pro­ći Odd, pa i slje­de­će ko­lo kva­li­fi­ka­ci­ja za Eu­rop­sku li­gu, a nji­ho­va do­sa­daš­nja iz­da­nja, iako se či­ni da igra­ju znat­no br­že ne­go kod Pe­te­va, za­sad ne uli­je­va­ju po­vje­re­nje, ni pred Odd, a on­da ni pred der­bi­je s Haj­du­kom i Ri­je­kom. No­go­me­ta­ši Ri­je­ke će u sri­je­du (20.45 sa­ti, HRT 2) pro­tiv Sal­z­bur­ga u dvo­bo­ju za play-off Li­ge pr­va­ka igrat pred ras­pro­da­nom Ru­je­vi­com. Svih 8 ti­su­ća ulaznica vi­še ne­ma, a at­mo­sfe­ra će ne sum­nja­mo bi­ti sjaj­na.

I. KRALJ/PIXSELL

Ade­mi počinje s tre­nin­zi­ma, ali igra­ti mo­že tek od lis­to­pa­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.