Je­dan Ma­đar za sre­bro do­bit će kao pet Hr­va­ta za zlato!?

Za svjet­ski nas­lov svaki naš igrač do­bit će 42 ti­su­će ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Da su Sr­bi svjet­ski pr­va­ci, oni bi od svo­je dr­ža­ve do­bi­li pet pu­ta vi­še ne­go što će do­bi­ti na­ši va­ter­po­lis­ti, is­ti­če iz­vr­š­ni di­rek­tor HVS-a Bu­kić Na­kon fan­tas­tič­na tjed­na ko­ji su nam na SP-u u Bu­dim­pe­šti pri­re­di­li, na­ši naj­bo­lji va­ter­po­lis­ti uži­va­li su u šam­pi­on­skom do­če­ku. Pje­va­lo se i sla­vi­lo i u glav­nom gra­du, na nje­go­vu sre­diš­njem tr­gu, i u Du­brov­ni­ku, na Stra­du­nu. I to su sli­ke i osje­ća­ji ko­je će naj­no­vi­ji svjet­ski pr­va­ci pos­pre­mi­ti u la­di­ce do­ži­vot­nog pam­će­nja. No, što će im osim zlat­nih sje­ća­nja još os­ta­ti na­kon još jed­ne po­t­vr­de da hr­vat­ski va­ter­po­lo, kao što to is­ti­če le­gen­dar­ni Rat­ko Ru­dić, ima blis­ta­vu proš­lost, tro­fej­nu sa­daš­njost i ne­pri­je­por­nu bu­duć­nost? Ka­ko je to pro­pi­sa­no Vla­di­nom Ured­bom o kri­te­ri­ji­ma za do­dje­lji­va­nje dr­žav­nih na­gra­da za vr­hun­ska sport­ska dos­tig­nu­ća, svaki od va­ter­po­lis­ta do­bit će po 45 ti­su­ća ku­na, baš kao i nji­hov iz­bor­nik Ivi­ca Tu­cak, što su na­gra­de vr­lo slič­ne oni­ma ko­je su is­ti do­bi­li za olim­pij­sko sre­bro iz Ri­ja (po 46 ti­su­ća ku­na). A čla­no­vi Tuc­ko­va Struč­nog sto­že­ra, od­nos­no dje­lat­ne struč­ne oso­be, ovaj put po­di­je­lit će 72 ti­su­će ku­na. Dak­le, to su broj­ke ko­ji­ma bi se vr­hun­ski hr­vat­ski spor­ta­ši tre­ba­li za­do­vo­lji­ti, a zna­mo da nji­ma ni­su za­do­volj­ni jer se mi u sve­mu re­fe­ri­ra­mo na spor­ta­še iz okru­že­nja, a po­naj­pri­je na Sr­be. A oni su u dr­žav­nim na­gra­da­ma iz­daš­ni­ji, prem­da tre­ba re­ći i to da oni od lo­kal­ne za­jed­ni­ce do­bi­va­ju ma­nje ne­go hr­vat­ski im ko­le­ge. – Ima­mo si­tu­aci­ju da će je­dan Ma­đar za sre­bro do­bi­ti ko­li­ko i pet na­ših igra­ča za zlato. Sr­p­ski će va­ter­po­lis­ti za svo­ju bron­cu do­bi­ti vi­še ne­go dva na­ša igra­ča za­jed­no za svo­je svjet­sko zlato. Da su oni pr­va­ci, svaki od nji­ho­vih igra­ča do­bio bi po 30 ti­su­ća eura, a na­ši će do­bi­ti 20 pos­to od to­ga – pre­zen­ti­rao nam je iz­vr­š­ni di­rek­tor Hr­vat­skog va­ter­pol­skog sa­ve­za Pe­ri­ca Bu­kić ko­ji je još do­dao i ovo: – Fi­nan­cij­ski dio pri­če još ni­smo ri­je­ši­li. Već go­di­na­ma tru­dim se na­pra­vi­ti ta­kav sus­tav fi­nan­ci­ra­nja na­šeg Sa­ve­za u ko­jem će na­ma svaki ova­kav re­zul­tat pred­stav­lja­ti fi­nan­cij­sko olak­ša­nje, a na­ma je to još uvi­jek fi­nan­cij­sko opterećenje jer obe­ća­li smo igra­či­ma pre­mi­je ko­je za Sa­vez ni­su ma­li iz­da­ci. Da su oni pos­ta­li svjet­ski pr­va­ci, Ma­đa­ri bi do­bi­li po 50 ti­su­ća eura, Talijani de­set pu­ta vi­še od nas, što je kod nas neo­dr­ži­vo pa mi kao Sa­vez da­je­mo igra­či­ma i iz­bor­ni­ku pre­mi­je od po 95 ti­su­ća ku­na ko­je ove dr­žav­ne na­gra­de na ne­ki na­čin kom­pen­zi­ra­ju. Hr­vat­ski va­ter­pol­ski sa­vez po­tro­ši na go­di­nu 9-10 mi­li­ju­na ku­na od če­ga se oko pet mi­li­ju­na na­mak­ne pre­ko HOO-a, a oko tri mi­li­ju­na od HEP-a, dr­žav­ne tvrt­ke ko­ja je pos­ta­la naj­ve­ći spon­zor hr­vat­skih re­pre­zen­ta­ci­ja jer po­ma­že i ko­šar­ka­še, ru­ko­me­ta­še i ski­ja­še. – Sa­daš­nje po­tre­be su nam 12-13 mi­li­ju­na ku­na, no pre­živ­lja­va­mo s 9-10. Na­ma sa­mo pro­gram za re­pre­zen­ta­ci­je sto­ji vi­še od pet mi­li­ju­na ku­na, od če­ga nam na se­ni­or­sku re­pre­zen­ta­ci­ju, pri­pre­me i pu­to­va­nja, ode oko dva mi­li­ju­na ku­na i još po 600-800 ti­su­ća za tri mu­ške i jed­nu žen­sku se­lek­ci­ju – objaš­nja­va Bu­kić ra­sho­dov­nu stra­nu i priz­na­je: – HVS ži­vi od dr­žav­nog nov­ca ko­ji do­bi­je­mo pre­ko HOO-a i od HEP-a, jer su nas, s vre­me­nom, Ja­naf, Pli­na­cro, Croatia osi­gu­ra­nje i Ina sre­za­li na nu­lu. Na­ža­lost, sus­tav fi­nan­ci­ra­nja ni­je pot­pu­no de­fi­ni­ran pa pu­no to­ga ovi­si ho­će­mo li ja, pred­sjed­nik ili net­ko od čla­no­va Uprav­nog od­bo­ra na­ći spon­zo­re po pri­vat­noj li­ni­ji.

Ne­ke su nam ve­li­ke hr­vat­ske fir­me sre­za­le pot­po­ru na nu­lu i to se pre­ja­ko osje­ti Na­ma ovak­vi tre­nu­ci pred­stav­lja­ju opterećenje, umjes­to da bu­du olak­ša­nje

Ivi­ca Bu­lju­ba­šić je za­jed­no sa svim ko­le­ga­ma po­to­pio sve su­par­ni­ke, ali se to na ra­ču­nu ne­će po­seb­no osje­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.