Haj­duk na pu­tu pre­ma playof­fu EL ipak pred pu­bli­kom

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Iako je Ue­fa pri­je dva tjed­na kaz­ni­la bi­je­le, na­kon FAREo­ve pri­ja­ve “Ubij Sr­bi­na), kaz­na je pre­inač­na: jed­na tri­bi­na za­tvo­re­na UE­FA je Haj­du­ku pri­hva­ti­la žal­bu, bi­je­li će u če­t­vr­tak na­kon 75 da­na ko­nač­no bi­ti do­ma­ći­ni na Po­lju­du. Bron­d­by će u 3. ko­lo­vo­za u 20:30 sa­ti do­če­ka­ti is­pu­nje­ne po­ljud­ske tri­bi­ne, a u obraz­lo­že­nju od­lu­ke Dis­ci­plin­skog ti­je­la UE­FA-e kaz­na Klu­bu je pre­ina­če­na. Haj­duk je kaž­njen zbog “ra­sis­tič­kog po­na­ša­nja” na pr­voj utak­mi­ci 2. pret­ko­la Eu­rop­ske li­ge u Du­go­po­lju te će za uz­vrat­nu utak­mi­cu 3. pret­ko­la s dan­skim pred­stav­ni­kom tre­ba­ti za­tvo­ri­ti naj­ma­nje 500 sje­de­ćih mjes­ta, od­nos­no je­dan sek­tor. Uz to, Klub tre­ba platiti ukup­nu nov­ča­nu kaz­nu od 35.000 eura., a ne 55 ko­li­ko je bi­lo pr­vot­no iz­re­če­no. Sjaj­na vi­jest za mom­čad Ju­ana Ca­ril­la (na sli­ci), sa­da iz­gle­di Haj­du­ka pro­tiv Da­na­ca ras­tu. No, ne­s­hvat­lji­vo je što je za­pra­vo Ue­fa uči­ni­la. I sa­ma kaz­na je iz­a­zva­la šok, jer u Du­go­po­lju do­is­ta ni­smo vi­dje­li po­na­ša­nje za ne­kom te­žom kaz­nom. Či­ni se da Ue­fa i FARE ni­su us­kla­đe­ni ka­ko tre­ba, oči­to da jed­ni že­le bi­ti iz­nad dru­gih. Ili se za ra­si­zam kaž­nja­va ili ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.