PO­SEB­NI PRILOG BONTON NA OD­MO­RU

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Što je pris­toj­no na pla­ži, ka­ko se obu­ći za ve­čer­nji iz­la­zak i na što pa­zi­ti kad ste u druš­tvu? Saz­naj­te ka­ko se pri­la­go­di­ti tu­ris­tič­koj des­ti­na­ci­ji i lo­kal­nim obi­ča­ji­ma, ali i ka­ko bi­ti do­bar do­ma­ćin!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.