OBOJICA TVRDE DA IM JE KRENULO

Ka­ra­mar­ko: Ins­ti­tut je do­bro po­čeo, no sve je još u po­vo­ji­ma Mi­la­no­vić ta­ji kli­jen­te, pri­ča se da je sklo­pio ugo­vor s Ni­jem­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - To­mis­lav Kras­nec

Mi­la­no­vić je za di­rek­to­ra u svo­ju tvrt­ku do­veo Din­ka Su­to­na, biv­šeg pos­lov­nog taj­ni­ka SDP-a. Ni on ne go­vo­ri či­me se tvrt­ka toč­no ba­vi Po­li­tič­ki po­ra­zi na­tje­ra­li su ih na pri­vat­ni biz­nis. Obojica su kre­nu­la am­bi­ci­oz­no: je­dan uz naj­a­vu da “ide ne­što i za­ra­di­ti”, dru­gi s ide­jom o “think-tank” ins­ti­tu­tu ka­kav u Hr­vat­skoj za­pra­vo ni­je pos­to­jao. Ali, u pod­v­la­če­nju cr­te na­kon pr­vih de­se­tak mje­se­ci nji­ho­vih pos­t­po­li­tič­kih, pos­lov­nih ka­ri­je­ra, či­ni se da je To­mis­lav Ka­ra­mar­ko za­pos­le­ni­ji i tran­s­pa­rent­ni­ji oko svo­je no­ve ka­ri­je­re ne­go što je to Zo­ran Mi­la­no­vić. Na­kon naj­a­ve da “ide ne­što i za­ra­di­ti jer od ovo­ga (po­li­ti­ke, op.a.) te­ško”, biv­ši pre­mi­jer i pred­sjed­nik SDP-a os­no­vao je po­čet­kom stu­de­nog 2016. tvrt­ku za kon­zal­ting Eu­roAl­ba Advi­sory, pu­štao je gla­si­ne da že­li po­li­tič­ki sa­vje­to­va­ti vla­du Al­ba­ni­je ili ne­ke dru­ge dr­ža­ve kan­di­dat­ki­nje na pu­tu pre­ma člans­tvu u EU, ali u ne­dav­nom in­ter­v­juu za Ju­tar­nji list ni­je us­pio ni­ti na­ves­ti, ni­ti ba­rem opis­no re­ći da ima ijed­nog tak­vog kli­jen­ta.

Kru­ci­jal­ni pro­ble­mi

– Ba­vim se sa­vje­to­va­njem, mis­lim da mo­je is­kus­tvo, zna­nje pa i kon­tak­ti mo­gu po­mo­ći mno­gi­ma ko­ji su za­in­te­re­si­ra­ni, i od to­ga ži­vim. S de­ta­lji­ma je upoz­na­ta po­rez­na upra­va, i pos­lov­ni part­ne­ri, i to je sve što mis­lim re­ći. No, ne­ma tu ni­če­ga mis­te­ri­oz­no­ga – od­go­vo­rio je na iz­rav­no pi­ta­nje ko­ji mu je da­nas po­sao i što toč­no ra­di. Za raz­li­ku od Mi­la­no­vi­ća, Ka­ra­mar­ko je u svib­nju 2017. u tek­s­tu za europ­ski po­li­tič­ki por­tal Eu­rac­tiv po­ku­šao objas­ni­ti či­me se pla­ni­ra ba­vi­ti nje­gov no­vo­os­no­va­ni Ins­ti­tut za si­gur­nost i pros­pe­ri­tet Hr­vat­ske, a u lip­nju se po­hva­lio ka­ko je ISPH po­kre­nuo su­rad­nju s jed­nim od naj­ve­ćih ame­rič­kih “think-tank” ins­ti­tu­ta, He­ri­ta­ge Fo­un­da­ti­onom. Mi­la­no­vić u pro­tek­la dva da­na ni­je uz­vra­ćao na na­še po­zi­ve da raz­go­va­ra o to­me či­me se toč­no nje­go­va tvrt­ka ba­vi, a Ka­ra­mar­ko se sprem­no oda­zvao i u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru objas­nio ka­ko je za­do­vo­ljan po­čet­kom ra­da svog ins­ti­tu­ta, ia­ko priz­na­je da je “sve to još u po­vo­ji­ma”. – ISPH je neo­vi­san, nes­tra­nač­ki ins­ti­tut u ko­ji je do­bro­do­šao svat­ko tko že­li do­bro svo­joj zem­lji i ima struč­no zna­nje o pi­ta­nji­ma važ­ni­ma za Hr­vat­sku – ka­že biv­ši pred­sjed­nik HDZ-a i neo­s­tva­re­ni pre­mi­jer, biv­ši pot­pred­sjed­nik Vla­de Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. – Što se ti­če po­li­ti­ke, ni­sam joj re­kao zbo­gom. I ovo či­me se sa­da ba­vim je po­li­ti­ka, ali ne mo­ram ra­di­ti kom­pro­mi­se, sva­đa­ti se s ka­dro­vi­ma, ne­go se mo­gu ba­vi­ti kru­ci­jal­nim pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma je Hr­vat­ska su­oče­na – do­da­je Ka­ra­mar­ko. Mi­la­no­vić je za di­rek­to­ra u svo­ju tvrt­ku Eu­roAl­ba Advi­sory ne­dav­no do­veo Din­ka Su­to­na, biv­šeg pos­lov­nog taj­ni­ka SDP-a, no ni di­rek­tor nam ni­je mo­gao od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje či­me se tvrt­ka toč­no ba­vi i tko su joj kli­jen­ti. – Ni­sam ov­la­šten da­va­ti iz­ja­ve, mo­ra­te pi­ta­ti vlas­ni­ka. Ne bih htio do­bi­ti ot­kaz – re­kao je Su­ton. Na pi­ta­nje je li mo­gu­će, s ob­zi­rom na to da vlas­nik Zo­ran Mi­la­no­vić u in­ter­v­juu ni­je od­go­vo­rio na to pi­ta­nje, da Eu­roAl­ba za­pra­vo još uvi­jek ne­ma ni­jed­nog kli­jen­ta ko­jeg sa­vje­tu­je, Su­ton je od­go­vo­rio: – Da ne­ma ni­jed­nog kli­jen­ta, vje­ro­jat­no bi se fir­ma uga­si­la. A mo­žda ih ima sto­ti­nu… – re­kao je di­rek­tor tvrt­ke Eu­roAl­ba Advi­sory. Nes­luž­be­no, od iz­vo­ra bli­skih Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću doz­na­je­mo

Ka­ra­mar­ko: U ISPH je do­bro­do­šao svat­ko tko že­li do­bro svo­joj zem­lji i ima struč­no zna­nje Čer­mak: S Mi­la­no­vi­ćem za­sad ne su­ra­đu­jem, ali kad bi ga Cro­dux tre­bao, an­ga­ži­ra­li bi­smo ga

da je on s jed­nom oso­bom po­di­je­lio in­for­ma­ci­ju da mu je u pos­lu “krenulo”, s dru­gom oso­bom da ima ugo­vor s ne­kom ener­get­skom tvrt­kom iz Nje­mač­ke, a tre­ći su­go­vor­nik ka­že da Mi­la­no­vić i pri­vat­no o svom pos­lu go­vo­ri kao i u ne­dav­nom in­ter­v­juu: ta­ko da ne ka­že ni­šta.

Put u Juž­no­afrič­ku Re­pu­bli­ku

U Al­ba­ni­ji, či­ju je vla­du i pre­mi­je­ra Edi­ja Ra­mu Mi­la­no­vić pri­želj­ki­vao kao kli­jen­ta kad je otva­rao kon­zul­tant­sku tvrt­ku, nit­ko se ni­je po­hva­lio da se slu­ži us­lu­ga­ma biv­šeg hr­vat­skog pre­mi­je­ra. No­vi list je u svib­nju obja­vio da je Mi­la­no­vić pos­lov­no pu­to­vao u Juž­no­afrič­ku Re­pu­bli­ku, ali ni­je objaš­nje­no zna­či li in­te­res za juž­nu Afri­ku to da je kao kon­zul­tant iz­gu­bio pr­vot­no naj­av­lje­ni in­te­res za ju­go­is­toč­nu Eu­ro­pu. Nes­luž­be­no se u ku­lo­ari­ma go­vo­ri­lo da bi kon­zul­tant­sku “ga­žu” Mi­la­no­vić mo­gao pro­na­ći i kod Iva­na Čer­ma­ka, vlas­ni­ka Cro­duxa kod ko­jeg se za­pos­lio i biv­ši Mi­la­no­vi­ćev mi­nis­tar obra­ne Ante Ko­tro­ma­no­vić. Po­ku­ša­li smo i to pro­vje­ri­ti kod sa­mog Čer­ma­ka. – Ne­ma­mo za sa­da ni­kak­vu pos­lov­nu su­rad­nju. Ali kad bi­smo ga tre­ba­li, an­ga­ži­ra­li bi­smo ga – ka­že Ivan Čer­mak.

ISPH Biv­ši šef HDZ-a os­no­vao je Ins­ti­tut za si­gur­nost i pros­pe­ri­tet Hr­vat­ske i su­rad­nju s jed­nim od naj­ve­ćih ame­rič­kih “think-tank” ins­ti­tu­ta, He­ri­ta­ge Fo­un­da­ti­onom. “I to je po­li­ti­ka”, ka­že o svom pos­lu

Eu­roAl­ba Biv­ši pre­mi­jer i šef SDP-a os­no­vao je u stu­de­nom 2016. tvrt­ku za kon­zal­ting Eu­roAl­ba Advi­sory, s na­mje­rom da po­li­tič­ki sa­vje­tu­je vla­du Al­ba­ni­je ili dru­ge dr­ža­ve kan­di­dat­ki­nje na pu­tu pre­ma EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.