Od utor­ka štrajk pi­lo­ta i stju­ar­de­sa, upra­va od su­da tra­ži za­bra­nu

Hr­vat­ska na­ci­onal­na avi­okom­pa­ni­ja mo­gla bi od 8. ko­lo­vo­za ima­ti ve­li­kih pro­ble­ma u or­ga­ni­za­ci­ji le­to­va, upra­va tvrt­ke tra­ži sud­sku za­bra­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Raz­log štrajka je no­vi ko­lek­tiv­ni ugo­vor o ko­jem ni­je pos­tig­nut do­go­vor iz­me­đu pos­lo­dav­ca i sin­di­ka­ta Pi­lo­ti, stju­ar­de­se i avi­ome­ha­ni­ča­ri Cro­atia Air­li­ne­sa naj­a­vi­li su upra­vi hr­vat­ske na­ci­onal­ne avi­okom­pa­ni­je da će slje­de­ćeg utor­ka 8. ko­lo­vo­za stu­pi­ti u štrajk ko­ji će tra­ja­ti do is­pu­nje­nja nji­ho­va zah­tje­va – skla­pa­nja ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra pre­ma sin­di­kal­nom pri­jed­lo­gu ko­ji su pos­lo­dav­cu pre­da­li još 6. trav­nja ove go­di­ne. Pri­jaš­nji ko­lek­tiv­ni ugo­vor u Cro­atia Air­li­ne­su vri­je­dio je do 31. pro­sin­ca proš­le go­di­ne, a so­ci­jal­ni part­ne­ri do­sad se ni­su mo­gli do­go­vo­ri­ti o no­vom. Mi­re­nje je bi­lo ne­us­pješ­no i ta­ko su se is­pu­ni­li za­kon­ski uvje­ti da sin­di­ka­ti mo­gu or­ga­ni­zi­ra­ti štrajk. Sre­di­nom lip­nja na Skup­šti­ni ORCA-e od­lu­če­no je da se ide u tu in­dus­trij­sku ak­ci­ju, a sad je poz­nat i da­tum kad će ona bi­ti po­du­ze­ta.

Is­pod stan­dar­da

U ORCA-i ka­žu da oni uči­ni­li sve što su mo­gli da se spor oko ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra ri­je­ši pri­je tu­ris­tič­ke sezone, no tvrde da je upra­va od­go­vor­na za to jer ni­je pris­ta­ja­la na pre­go­vo­re o no­vom ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru, ne­go im je nu­di­la pri­mje­nu sta­rog do dalj­njeg. Sin­di­ka­ti­ma je to bi­lo ne­pri­hvat­lji­vo, ka­ko objaš­nja­va­ju, jer je ko­lek­tiv­ni ugo­vor iz 2013., ko­ji je bio sklop­ljen na­kon štrajka i u vri­je­me res­truk­tu­ri­ra­nja CA, bio is­pod stan­dar­da. U ORCA-i objaš­nja­va­ju da im je jed­na od naj­važ­ni­jih stav­ki u ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru ko­ji su pred­lo­ži­li upra­vi re­gu­la­ci­ja rad­nog vre­me­na. Tvrde da se ra­de čes­te iz­mje­ne ras­po­re­da ra­da zbog če­ga le­tač­ko osob­lje i avi­ome­ha­ni­ča­ri ne­ma­ju do­volj­no vre­me­na za od­mor. Tvrde i da ne­ma do­volj­no le­tač­kog osob­lja da se or­ga­ni­zi­ra­ju le­to­vi, a tra­že i da čla­no­vi ka­bin­skog osob­lja ko­ji su za­pos­le­ni na odre­đe­no vri­je­me do­bi­ju stal­ni po­sao. Kao pri­mjer na­vo­de le­tač­ko osob­lje ko­je u ba­zi u Za­gre­bu na­kon rad­nog da­na ko­ji je tra­jao 12 sa­ti ima pra­vo na od­mor od 12 sa­ti. Nji­hov je zah­tjev da taj od­mor bu­de 24 sa­ta. Što se ti­če pla­ća, u ORCA-i tra­že da se one vra­te na ra­zi­nu pri­je ne­go su sre­za­ne 2013., a to bi na pri­mje­ru ka­bin­skog osob­lja zna­či­lo po­ve­ća­nje os­nov­ne pla­će za 10 pos­to, na oko 5000 ku­na. U ORCA-i ka­žu da im je žao put­ni­ka ko­ji će ni kri­vi ni duž­ni is­pa­šta­ti zbog nji­ho­va štrajka, no po­ru­ču­ju da je za to od­go­vor­na upra­va s ko­jom se, ka­ko ka­žu, ne mo­že raz­go­va­ra­ti. A u upra­vi Cro­atia Air­li­ne­sa ka­žu da će za­tra­ži­ti sud­sku za­bra­nu štrajka i da je pi­ta­nje ho­će li štrajk uop­će ima­ti oda­ziv me­đu rad­ni­ci­ma. U Cro­atia Air­li­ne­su ka­žu da su sin­di­ka­ti u pred­lo­že­nom ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru na­ve­li 150 zah­tje­va či­je bi is­pu­nje­nje kom­pa­ni­ju na go­diš­njoj ra­zi­ni sta­ja­lo 50 mi­li­ju­na ku­na. Tvrde da sin­di­ka­ti tra­že da se le­tač­kom osob­lju pla­ća sek­tor­ski do­da­tak od 10 eura za sva­ki let. To im je ne­pri­hvat­lji­vo jer iona­ko do­bi­va­ju, na­vo­de u CA, dnev­ni­ce.

Mi­li­jun­ski tro­ško­vi

U CA na­vo­de da je u lip­nju ove go­di­ne pro­sječ­na pi­lot­ska pla­ća kod njih iz­no­si­la 28.138 ku­na ne­to – 34.825 ku­na ka­pe­tan­ska i 21.825 ko­pi­lot­ska. Ka­žu i da je pro­sječ­na pla­ća stju­ar­de­se u lip­nju bila 11.287 ku­na ne­to. Pri to­me je naj­ve­ća pi­lot­ska pla­ća iz­no­si­la 55.334 ku­ne, a ka­bin­skog osob­lja 15.574 ku­ne ne­to. Za iz­mje­ne ras­po­re­da ra­da u CA ka­žu da ni­je toč­no da se čes­to mi­je­nja­ju, ne­go da se to do­go­di jed­nom u dva mje­se­ca. Ka­žu i da su ORCA-i nu­di­li da se sta­ri ko­lek­tiv­ni ugo­vor pri­mje­nju­je do lis­to­pa­da ove go­di­ne, na­kon če­ga bi se krenulo u pre­go­vo­re o no­vom. Za štrajka jed­na tre­ći­na le­to­va mo­ra se i da­lje obav­lja­ti, a u CA tvrde da su već do­go­vo­ri­li naj­am avi­ona i po­sa­da iz dru­gih kom­pa­ni­ja te da ne­će do­ći do po­re­me­ća­ja pro­me­ta. Pod­sje­ća­ju i da su za štrajka 2013. 85 pos­to le­to­va oba­vi­li re­dov­no, a os­ta­tak sa za­kaš­nje­njem. Kom­pa­ni­ja je zbog tog štrajka ima­la mi­li­jun­ske tro­ško­ve.

U CA tvrde da su do­go­vo­ri­li naj­am avi­ona i po­sa­da ko­je će za­mi­je­ni­ti štraj­ka­še

Po­s­ljed­nji štrajk u CA bio je 2013. go­di­ne i tra­jao je de­vet da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.