Agen­ci­ju za li­je­ko­ve Eu­rop­ske uni­je že­li 19 gra­do­va. Šan­se Za­gre­ba ni­su ve­li­ke

Ku­jun­džić op­ti­mist

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - San­dra Velj­ko­vić san­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sprem­no je i mo­gu­će sje­di­šte EMA-e, Sky Of­fi­ce, no u utr­ci je va­žan i broj mjes­ta u me­đu­na­rod­nim ško­la­ma i vr­ti­ći­ma, in­fras­truk­tu­ra... Hr­vat­ska bi že­lje­la Eu­rop­sku agen­ci­ju za li­je­ko­ve (EMA), ali tre­ba bi­ti re­alan. Šan­se za do­bi­va­nje lu­kra­tiv­ne agen­ci­je ko­ja se mo­ra is­e­li­ti iz Lon­do­na ni­su ve­li­ke i bi­lo bi neo­z­bilj­no ulo­ži­ti ogro­man no­vac u ve­li­ke pro­mo­tiv­ne ak­ci­je. To ni­ka­ko ne zna­či ig­no­ri­ra­ti utr­ku – lo­bi­ra se, ali ovu pri­li­ku pr­vens­tve­no tre­ba is­ko­ris­ti­ti da se Hr­vat­ska pos­ta­vi na kar­tu te po­ka­že kao dr­ža­va na ko­ju se tre­ba ra­ču­na­ti u ne­koj bu­du­ćoj po­dje­li agen­ci­ja ia­ko se za sad no­ve agen­ci­je ne pla­ni­ra­ju. Od po­čet­ka, čim je bi­lo jas­no da će EMA zbog Brexi­ta mo­ra­ti iz Lon­do­na, ovo je bio i os­tao stav Hr­vat­ske jer su in­di­ci­je i ana­li­ze po­ka­za­le da i ne­ma pre­vi­še iz­gle­da, dok se za dru­gu agen­ci­ju ko­ja ide iz Bri­ta­ni­je – Agen­ci­ja za ban­ke (EBA) – ni­je ni raz­ma­tra­la kan­di­da­tu­ra.

Pre­sud­ni uvje­ti ži­vo­ta

Ju­čer je is­te­kao rok za pod­no­še­nje kan­di­da­tu­re za EMA. Zagreb je u kon­ku­ren­ci­ji s 18 gra­do­va: sa­mo Ci­par, Ma­đar­ska, Slo­ve­ni­ja, Luk­sem­burg, Če­ška, Es­to­ni­ja, Le­to­ni­ja i Li­tva suz­dr­ža­li su se od kan­di­da­tu­re za agen­ci­ju ko­ja je mo­žda jed­na od naj­važ­ni­jih u EU s go­diš­njim bu­dže­tom od 300 mi­li­ju­na eura. – Agen­ci­ja sa­da za­poš­lja­va oko 900 lju­di. Ri­ječ je o za­pos­le­ni­ci­ma s vr­lo spe­ci­fič­nim zna­nji­ma ko­je Agen­ci­ja ne že­li iz­gu­bi­ti te će se i nji­ho­vo miš­lje­nje uzi­ma­ti u ob­zir u od­lu­ci. Vo­dit će se ra­ču­na da do­bi­ju adek­vat­no okru­že­nje, slič­no ono­me ko­je su ima­li u Lon­do­nu – pre­no­se nam raz­miš­lja­nja di­plo­mat­ski iz­vo­ri. Uvje­ti ži­vo­ta no­se ve­li­ki broj bo­do­va – tre­ba ra­ču­na­ti na do­vo­ljan broj od­go­va­ra­ju­ćih sta­no­va ili ku­ća za za­pos­le­ni­ke. No­vo odre­di­šte ta­ko­đer tre­ba nu­di­ti mo­guć­nos­ti da part­ne­ri za­pos­le­ni­ka u EMA pro­na­đu po­sao. Špa­njol­ska, jed­na od dr­ža­va ko­ja ula­že mno­go no­va­ca za lo­bi­ra­nje, ta­ko je već odre­di­la sa­vjet­ni­ke ko­ji će su­pruž­ni­ci­ma po­mo­ći u tra­že­nju pos­la. Uz to, broj mjes­ta u me­đu­na­rod­nim ško­la­ma i vr­ti­ći­ma ta­ko­đer je važ­na kom­po­nen­ta, is­to kao i zdrav­s­tve­na za­šti­ta. Pre­ma in­dek­si­ma kva­li­te­te ži­vo­ta, Hr­vat­ska ni­je na vr­hu ljes­tvi­ce u EU. Pre­ma lanj­skoj lis­ti So­ci­al Pro­gress In­dexa, na 33. je mjes­tu, a po lis­ti Num­bea, glo­bal­ne ba­ze po­da­ta­ka, iz sr­p­nja ove go­di­ne na 18. Naj­vi­še bo­do­va do­no­se joj kli­ma i si­gur­nost. Na pr­vom su mjes­tu Dan­ska i Fin­ska. – Hr­vat­ska je si­gur­na zem­lja, to je na­ša pred­nost. Ima­mo i du­gu tra­di­ci­ju jav­nog zdrav­s­tva – ka­žu nam di­plo­mat­ski iz­vo­ri, a to po­t­vr­đu­je i mi­nis­tar zdrav­s­tva Mi­lan Ku­jun­džić. On, uz si­gur­nost i tra­di­ci­ju me­di­cin­ske i bi­oke­mij­ske zna­nos­ti, na­vo­di i po­lo­žaj Za­gre­ba, ko­ji je la­ko do­hvat­ljiv, i to da je već sprem­no mo­gu­će sje­di­šte agen­ci­je, Sky Of­fi­ce.

Gla­sa se u stu­de­no­me

In­fras­truk­tu­ra je je­dan od objek­tiv­nih kri­te­ri­ja – dnev­no u EMA sti­že vi­še od 200 lju­di i iz­rav­na ve­za s dru­gim europ­skim i svjet­skim gra­do­vi­ma je neo­p­hod­na, što Zagreb ne­ma. U EU ne že­le da se po­no­vi slu­čaj Grč­ke, kad je Agen­ci­ja za mrež­nu i in­for­ma­cij­sku si­gur­nost (ENISA) sje­di­šte do­bi­la u He­rak­li­onu na Kre­ti pa zbog tro­ško­va pu­ta pos­ta­la naj­skup­lja agen­ci­ja. Pred­nost bi tre­ba­la bi­ti i to što Hr­vat­ska, uz Bu­gar­sku, Ru­munj­sku, Slo­vač­ku i Ci­par, ne­ma ni jed­nu eu­rop­sku agen­ci­ju. No i ta je “pred­nost” dvoj­be­na – ia­ko je pri pro­ši­re­nju 2004. do­ne­se­na po­li­tič­ka od­lu­ka da se pri otva­ra­nju agen­ci­ja pred­nost tre­ba da­ti zem­lja­ma ko­je ih ne­ma­ju, Slo­ve­ni­ja je Agen­ci­ju za su­rad­nju ener­get­skih re­gu­la­to­ra (ACER) do­bi­la tek 2010. Od­lu­ka će bi­ti po­li­tič­ka. Do kra­ja ruj­na EK će eva­lu­ira­ti kan­di­da­tu­re, a gla­sa se u stu­de­no­me na Vi­je­ću op­ćih pos­lo­va. Gla­so­va­nje je kom­pli­ci­ra­ni­je od Eu­ro­vi­zi­je – sva­ka dr­ža­va fa­vo­ri­ti­ma (mo­že i sa­moj se­bi) da­je tri, dva i je­dan bod. Po­bjed­ni­ca mo­ra osi­gu­ra­ti “tri bo­da” od naj­ma­nje 14 dr­ža­va. Ako se to ne is­pu­ni, ide se u dru­gi krug, pa u tre­ći. Ako tad is­pad­ne ne­ri­je­še­no, pred­sjed­niš­tvo bi­ra no­vu lo­ka­ci­ju slu­čaj­nim oda­bi­rom.

Si­gur­nost, tra­di­ci­ja me­di­cin­ske zna­nos­ti i po­lo­žaj Za­gre­ba hr­vat­ski su adu­ti

Mi­lan Ku­jun­džić mi­nis­tar zdrav­s­tva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.