U za­tvor ću 17. ko­lo­vo­za, kad pros­la­vim Olu­ju i Ve­li­ku Gos­pu

Lju­bo Će­sić Rojs

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ha­ssan Ha­idar Di­ab re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ja­vio sam se Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa 31. sr­p­nja kad mi je tre­ba­lo kre­nu­ti iz­dr­ža­va­nje kaz­ne i za­tra­žio sam od­go­du, ko­ja je odo­bre­na – ka­že Rojs Le­ga­list sam ko­ji po­štu­je sud i us­tav­ni po­re­dak Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, za to sam se i bo­rio. Ja­vio sam se Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa 31. sr­p­nja i tra­žio sam od­go­du iz­vr­ša­va­nja za­tvor­ske kaz­ne do 17. ko­lo­vo­za, što mi je i odo­bre­no – ka­zao je za Ve­čer­nji list Lju­bo Će­sić Rojs, umi­rov­lje­ni ge­ne­ral HV-a i biv­ši po­moć­nik mi­nis­tra obra­ne. U po­ne­dje­ljak se tre­bao ja­vi­ti na iz­dr­ža­va­nje kaz­ne jer je pro­gla­šen kri­vim što je kao po­moć­nik mi­nis­tra obra­ne i na­čel­nik Sek­to­ra za gos­po­da­re­nje MORH-a, ot­pi­sao Hr­vat­skom dra­go­volj­cu tri mi­li­ju­na ku­na du­ga, a klu­bo­vi­ma iz Hr­vat­ske i BiH omo­gu­ćio bes­plat­no ko­ri­šte­nje ugos­ti­telj­skih obje­ka­ta MORH-a.

Ne­će do­bro­tvor­ni rad

– Ta od­go­da us­tva­ri po­dra­zu­mi­je­va da mi je omo­gu­će­no da mo­gu ići u Knin na 22. ob­ljet­ni­cu obi­lje­ža­va­nja Olu­je, i hva­la im na to­me. Oba­vit ću to sve i blag­dan Ve­li­ke Gos­pe u mi­ru. U Zagreb ću se vra­ti­ti 16. sr­p­nja, a 17. ću se u 10 sa­ti ja­vi­ti u is­traž­ni za­tvor na iz­dr­ža­va­nje kaz­ne – na­gla­sio je Rojs ko­ji i da­lje čvr­sto pri svo­joj od­lu­ci da će ra­di­je ići u za­tvor na go­di­nu da­na ne­go ga za­mi­je­ni­ti do­bro­tvor­nim ra­dom i gu­li­ti krum­pir. – Ja sam va­ma re­kao i sto­jim kod svog sta­va. O svo­joj od­lu­ci oba­vi­jes­tio sam i sud­stvo, ali i ci­je­lu hr­vat­sku jav­nost. Ho­će li se u me­đu­vre­me­nu sas­ta­ti sud­sko vi­je­će i raz­ma­tra­ti moj zah­tjev za ob­no­vu pos­tup­ka ili ne­će, ja to ne znam – ka­zao je Rojs tvr­de­ći ka­ko oni odu­gov­la­če s tim pos­tup­kom, ali da on ne­ma pra­vo ula­zi­ti u te sud­ske pos­tup­ke i kak­va su nji­ho­va pra­va. – Voj­nik sam i po­štu­jem sva­ku od­lu­ku ko­ju sud do­ne­se. Bez ob­zi­ra na to bila to od­lu­ka o ob­nav­lja­nju pos­tup­ka ili ipak za­tvor­ska kaz­na. Ali gu­li­ti krum­pir si­gur­no ne­ću jer to bi za me­ne bi­lo ve­li­ko po­ni­že­nje. Oče­ku­jem da bi se to vi­je­će mo­glo sas­ta­ti u ovih 15-16 da­na i ka­da pro­či­ta­ju sve no­ve do­ka­ze ko­je sam dos­ta­vio u spis tra­že­ći zah­tjev za ob­no­vu pos­tup­ka, vje­ru­jem u neo­vis­no sud­stvo i pra­ved­ne su­ce ko­ji će uis­ti­nu vi­dje­ti da su nji­ho­vi ko­le­ge ko­ji su pri­je bi­li u pos­tup­ku po­gri­je­ši­li. Sve či­nje­ni­ce idu u mo­ju ko­rist – na­gla­sio je Rojs, is­ti­ču­ći ka­ko ima ve­li­ku po­dr­šku Hr­vat­skog ge­ne­ral­skog zbo­ra.

Pot­po­ra ko­le­ga

– Zo­vu me lju­di sva­kod­nev­no i zgra­ža­ju se svi. Čak su mi mo­je po­je­di­ni ko­le­ge po­ru­či­li da se pre­ma Za­ko­nu o pris­tu­pu in­for­ma­ci­ja iz­vi­di sve od 1991. go­di­ne do da­nas tko je sve pot­pi­si­vao i bes­plat­no ko­ris­tio voj­ne objek­te. Ne znam odak­le su iz­vuk­li da ni­sam smio ra­zvo­ja­če­ne bra­ni­te­lje smjes­ti­ti u praz­ne objek­te, pa to je bi­lo u opi­su mog pos­la. Pa nit­ko dru­gi ni­je mo­gao pot­pi­sa­ti ne­go ja – u ne­vje­ri­ci go­vo­ri Rojs ko­ji ne­ma na­mje­ru tra­ži­ti po­moć od pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća ni pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. – Ni­šta im ne­ću go­vo­ri­ti o svom slu­ča­ju jer bi is­pa­lo da se iz­vr­š­na vlast pet­lja u za­ko­no­dav­nu. To ne­ma go­vo­ra. Ti­me bih po­ni­zio se­be i is­pao ne­ki plač­ko. Že­lim da Hr­vat­ska saz­ri kao prav­na dr­ža­va i prav­nim sred­stvi­ma se bo­rim i svi­ma ću do­ka­za­ti – po­ru­čio je Rojs.

Na­kon pros­la­ve Olu­je u Kni­nu i blag­da­na Ve­li­ke Gos­pe Rojs se 16. ko­lo­vo­za vra­ća u Zagreb, a 17. će se u 10 sa­ti ja­vi­ti u is­traž­ni za­tvor na iz­dr­ža­va­nje kaz­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.