Ovog lje­ta ube­rov­ce na­pa­li 37 pu­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net ZAGREB

U po­ne­dje­ljak na­ve­čer su­ko­bi­li su se tak­sist i part­ner vo­za­ča Ube­ra kod Zrač­ne lu­ke Du­brov­nik, obojica su uhi­će­na Kod Zrač­ne lu­ke Du­brov­nik u po­ne­dje­ljak na­ve­čer doš­lo je do no­vog su­ko­ba tak­sis­ta i part­ner-vo­za­ča Ube­ra. Ka­ko je iz­vi­jes­ti­la du­bro­vač­ka po­li­ci­ja, su­kob je po­čeo kad je tak­sist za­us­ta­vio svo­je vo­zi­lo po­kraj vo­zi­la Ube­ro­va vo­za­ča kod mjes­ta Mi­oči­ći i po­čeo na nje­ga vi­ka­ti i lu­pa­ti po nje­go­vu vo­zi­lu. Ube­rov vo­za­ča se za­tim odve­zao do zrač­ne lu­ke, a za njim je do­šao i tak­sist pa su se nas­ta­vi­li me­đu­sob­no vri­je­đa­ti i vi­ka­ti je­dan na dru­gog. Po­li­ci­ja je obo­ji­cu uhi­ti­la zbog re­me­će­nja jav­nog re­da i mi­ra. Du­bro­vač­ka po­li­ci­ja ju­čer je iz­vi­jes­ti­la i o su- ko­bu tak­sis­ta i vo­za­ča Ube­ra ko­ji se do­go­dio 28. sr­p­nja u Či­li­pi­ma. Tak­sist je vi­kao i vri­je­đao ube­rov­ca i uda­rao po nje­go­vu vo­zi­lu. Uhi­ćen je zbog kaz­ne­nog dje­la pri­jet­nje. Iz Ube­ra su ju­čer po­ru­či­li ka­ko su od po­čet­ka ljet­ne sezone, od­nos­no od lip­nja, za­pri­mi­li čak 37 pri­ja­va na­si­lja i agre­si­je pre­ma part­ne­ri­ma-vo­za­či­ma di­ljem ci­je­le Hr­vat­ske – u Za­gre­bu, Za­dru, No­va­lji, Ši­be­ni­ku, Spli­tu i Du­brov­ni­ku. Naj­ve­ći dio na­pa­da do­ga­đa u ja­čim tu­ris­tič­kim sre­di­šti­ma u Dal­ma­ci­ji po­put Du­brov­ni­ka, Za­dra, No­va­lje i Ši­be­ni­ka što, na­vo­de u Ube­ru, ni­ka­ko ne os­tav­lja do­bar do­jam pred mno­go­broj­nim tu­ris­ti­ma. Objaš­nja­va­ju da se broj na­pa­da od­no­si sa­mo na in­ci­den­te ko­ji su pri­jav­lje­ni Ube­ro­voj služ­bi po­dr­ške, a ve­lik broj na­pa­da os­ta­ne pre­šu­ćen, od­nos­no vo­za­či ne od­lu­če pri­ja­vi­ti zbog stra­ha za si­gur­nost. Naj­češ­će se ra­di o ver­bal­nom i fi- zič­kom zlos­tav­lja­nju, uni­šta­va­nju imo­vi­ne te pri­jet­nja­ma tak­sis­ta di­ljem Hr­vat­ske. – Za­bri­nja­va­ju­će je či­nje­ni­ca da bi­lje­ži­mo ci­je­li niz in­ci­de­na­ta u ko­ji­ma su ko­ris­ni­ci bi­li pri­sut­ni u vo­zi­lu te su bi­li iz­lo­že­ni ver­bal­nom pa čak i fi­zič­kom na­si­lju. Ra­di se o tu­ris­ti­ma iz zem­lja po­put Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, SAD-a, Nje­mač­ke, Fran­cu­ske i mno­gih dru­gih zem­lja či­ji su dr­žav­lja­ni ključ­ni za Hr­vat­ski tu­ri­zam – upo­zo­ra­va­ju u Ube­ru do­da­ju­ći da stro­go osu­đu­ju na­si­lje ko­jem su iz­lo­že­ni nji­ho­vi ko­ris­ni­ci i part­ne­ri-vo­za­či te da im u sva­kom tre­nut­ku sto­je na ras­po­la­ga­nju i pru­ža­ju pot­pu­nu po­dr­šku. U Ube­ru sma­tra­ju da je po­treb­na no­va re­gu­la­ti­va ko­ja će bi­ti pri­la­go­đe­na no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma ka­ko bi se si­tu­aci­ja sta­bi­li­zi­ra­la jer će se ta­ko spri­je­či­li even­tu­al­ni no­vi na­pa­di ko­ji­ma se ugro­ža­va si­gur­nost i ko­ris­ni­ka i part­ne­ra-vo­za­ča.

Po­rast na­si­lja Naj­vi­še na­pa­da do­ga­đa se u ja­čim tu­ris­tič­kim sre­di­šti­ma u Dal­ma­ci­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.